search
menu menu_open

FPP: Podatnik nie może być karany za nieprecyzyjne lub niedostosowane prawo

4 stycznia 2017

Mali przedsiębiorcy budują polski PKB – potrzebne wsparcie państwa

Mniej kontroli i bardziej przyjazne państwo – to ważne elementy dla rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce. Dla trwałego umacniania wzrostu PKB kluczowe jest, by polscy przedsiębiorcy mogli funkcjonować w stabilnych, transparentnych warunkach – bez obawy o nieproporcjonalne sankcje, które mogą ich dotknąć. Szczególnie dotyczy to tych obszarów, które są nieprecyzyjne uregulowane ustawowo lub tam, gdzie legislacja nie nadąża za rozwojem nowoczesnych technologii.


Nie może być tak, że podatnik odprowadzający regularnie daniny na rzecz skarbu państwa odpowiada przed organami kontroli lub sądem z powodu niedostosowania prawa do otaczającej rzeczywistości. Przykładem może być Ustawa o transporcie drogowym – która wymaga gruntownej przebudowy i deregulacji, by nie ograniczała możliwości zarobkowych lokalnych przedsiębiorców płacących podatki i świadczących usługi dla konsumentów.
Karygodne jest, by mały przedsiębiorca był karany za uczciwą działalność – od której odprowadza podatki do budżetu – tylko dlatego, że przestarzałe prawo chroni oligopole.

Najwyższy czas, by stworzyć Polakom prawdziwe możliwości elastycznego zarabiania – to jeden z ważniejszych czynników budujących wzrost PKB.Bardzo dobrym kierunkiem jest ‘Pakiet 100 zmian dla firm’ Ministra Morawieckiego, co ograniczy kontrole i wzmocni zaufanie na linii państwo – podatnik.

Teraz przychodzi czas na stymulowanie polskiej przedsiębiorczości i likwidowanie barier zwłaszcza dla małych firm. Urzędnik powinien mieć obowiązek, by działać w interesie i na korzyść małego podatnika – a nie chronić utrwalone układy”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet ułatwień dla przedsiębiorców pod nazwą „100 zmian dla firm”,

który jest pierwszym etapem realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Zawiera on szereg propozycji, których celem ma być m.in. redukcja obowiązków administracyjnych i zmniejszenie uciążliwości kontroli przedsiębiorców. Propozycje zmian stworzą przedsiębiorcom możliwość zapoznania się z konkretną procedurą kontroli w praktycznej formule „krok po kroku”, wskazując podstawowe rozwiązania i tryby postępowania.

Spodziewane jest ograniczenie czasu trwania kontroli, jak również otwarcie przed przedsiębiorcą szansy na uzyskanie w relatywnie szybki i nieuciążliwy sposób niezbędnych uzgodnień i stanowisk organów.Wprowadzony zostanie także obowiązek pouczenia przedsiębiorcy o właściwym, według organu kontroli, rozumieniu i zastosowaniu przepisu oraz ustaleniu terminu, od którego przedsiębiorca będzie obowiązany się podporządkować stanowisku organu kontroli.

W konsekwencji ma to zwalniać przedsiębiorcę od odpowiedzialności za zdarzenia przeszłe.

Te propozycje mogą stanowić „milowy krok” ku zwiększeniu przejrzystości procesu kontroli i umocnieniu pozycji przedsiębiorców, którzy wielokrotnie ucierpieli przez oczywisty brak wiedzy na temat zawiłości przepisów i interpretacji w ramach procedury kontrolnej.