search
menu menu_open

Minimalna stawka za godzinę to 13 zł

13 stycznia 2017

Minimalna stawka za godzinę to 13 zł

Konieczność wypłaty wynagrodzenia w pieniądzu nie bierze pod uwagę tego, że firmy chciałyby wymieniać się usługami.

W związku z nowelizacją ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 1 stycznia 2017 r. wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi.

Przez „przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi”, zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu nadanym przez ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265), rozumie się:

– osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo,

– osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej.

Chodzi tu o osobę, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Z tego wynika, że nie jest istotne, czy zleceniobiorca lub usługodawca wykonuje działalność gospodarczą. Ustawa nie ma zastosowania do zleceniobiorców i usługodawców innych niż osoby fizyczne (np. spółki kapitałowe, osobowe).

Więcej:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1330464-Minimalna-stawka-za-godzine-to-13-zl.html#.WHimWX35Pnt

Źródło: Rzeczpospolita