search
menu menu_open

FPP: Inteligentny transport – jak usprawnić siatkę połączeń?

25 kwietnia 2017

Korzyści dla konsumentów i stymulacja rynku pracy

System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii w odpowiedzi na zmiany społeczno-ekonomiczne oraz oczekiwania konsumentów, w oparciu o koncepcje nowoczesnych miast. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach, obniżenie cen przy wzroście jakości usług, a także stymulacja rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.


„Obecnie nowoczesne technologie, infrastruktura, rynek pracy i wzrost gospodarczy są systemem naczyń połączonych. Efektywne wdrożenie technologii pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości.Upowszechnienie nowych technologii, w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych,zmienia dotychczasowy paradygmat posiadania na paradygmat współużytkowania. Wszystkie te czynniki – przy sprzyjających regulacjach legislacyjnych – wpływają na rozwój gospodarki i wzrost PKB”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Rozwiązania z zakresu inteligentnego transportu obejmują narzędzia:1
 1. tworzenia innowacji technologicznych i nietechnologicznych: biznesowych, społecznych
  i organizacyjnych


  :
 • gospodarki współdzielenia (sharing economy) i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
 • pojęcia inteligentnego miasta (smart city) i inteligentnego transportu
 • koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things) i jej wpływu na rozwiązania organizacyjne z zakresu inteligentnego transportu

2.

poprawy sytuacji życiowej wybranych grup społecznych

 • zmian na rynku pracy
 • zmian form zatrudnienia i sposobów pracy, w związku z rozwojem technologii
 • zależności pomiędzy rozwojem platform zarobkowego współdzielenia przejazdów i rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu oraz zmianą sytuacji życiowej wybranych grup społecznych

3.

uzupełnienia publicznego transportu zbiorowego w wybranych jego aspektach

 • identyfikacja priorytetów przewozowych zgłaszanych przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego
 • analiza komplementarności rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu
 • analiza istniejących siatek połączeń transportowych


„Prognozuje się, że w najbliższych latach polskie miasta staną przed wyzwaniem połączenia w sieć potrzeb mieszkańców, wzajemnych relacji mieszkańców, procesów podejmowania decyzji, procesów komunikacji służb publicznych i infrastruktury, których celem będzie zapewnienie obywatelom oczekiwanej jakości życia, rozumianej jako stopień zaspokojenia potrzeb, w tym zwiększania poziomu dostępności transportowej.

Potencjalną odpowiedzią na te wyzwania może być tworzenie (lub wykorzystywanie już istniejących) narzędzi innowacji technologicznych i nie technologicznych biznesowych, społecznych i organizacyjnych
– wskazują autorzy Raportu z Instytutu Sobieskiego.[1]

Raport Instytutu Sobieskiego „Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę”, autorzy: Tomasz Styś, Agnieszka Tubis, Łukasz Zaborowski.