search
menu menu_open

FPP: Inteligentny transport – jak usprawnić siatkę połączeń?

26 kwietnia 2017

FPP: Inteligentny transport – jak usprawnić siatkę połączeń?

System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii w odpowiedzi na zmiany społeczno-ekonomiczne oraz oczekiwania konsumentów, w oparciu o koncepcje nowoczesnych miast. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach, obniżenie cen przy wzroście jakości usług, a także stymulacja rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.


„Obecnie nowoczesne technologie, infrastruktura, rynek pracy i wzrost gospodarczy są systemem naczyń połączonych. Efektywne wdrożenie technologii pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości.Upowszechnienie nowych technologii, w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych,zmienia dotychczasowy paradygmat posiadania na paradygmat współużytkowania. Wszystkie te czynniki – przy sprzyjających regulacjach legislacyjnych – wpływają na rozwój gospodarki i wzrost PKB”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Rozwiązania z zakresu inteligentnego transportu obejmują narzędzia:1
 • tworzenia innowacji technologicznych i nietechnologicznych: biznesowych, społecznych


  i organizacyjnych


  :

  • gospodarki współdzielenia (sharing economy) i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
  • pojęcia inteligentnego miasta (smart city) i inteligentnego transportu
  • koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things) i jej wpływu na rozwiązania organizacyjne z zakresu inteligentnego transportu

 • poprawy sytuacji życiowej wybranych grup społecznych

  • zmian na rynku pracy
  • zmian form zatrudnienia i sposobów pracy, w związku z rozwojem technologii
  • zależności pomiędzy rozwojem platform zarobkowego współdzielenia przejazdów i rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu oraz zmianą sytuacji życiowej wybranych grup społecznych

 • uzupełnienia publicznego transportu zbiorowego w wybranych jego aspektach

  • identyfikacja priorytetów przewozowych zgłaszanych przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego
  • analiza komplementarności rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu
  • analiza istniejących siatek połączeń transportowych


„Prognozuje się, że w najbliższych latach polskie miasta staną przed wyzwaniem połączenia w sieć potrzeb mieszkańców, wzajemnych relacji mieszkańców, procesów podejmowania decyzji, procesów komunikacji służb publicznych i infrastruktury, których celem będzie zapewnienie obywatelom oczekiwanej jakości życia, rozumianej jako stopień zaspokojenia potrzeb, w tym zwiększania poziomu dostępności transportowej.Potencjalną odpowiedzią na te wyzwania może być tworzenie (lub wykorzystywanie już istniejących) narzędzi innowacji technologicznych i nie technologicznych biznesowych, społecznych i organizacyjnych


– wskazują autorzy Raportu z Instytutu Sobieskiego.


Zapraszamy również naFacebookiTwitter


oraz


Federacjaprzedsiebiorcow.pl


Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom.

Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę

– efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu –

budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej

.


[1]

Raport Instytutu Sobieskiego „Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę”, autorzy: Tomasz Styś, Agnieszka Tubis, Łukasz Zaborowski.

Więcej:

http://proseedmag.pl/biznes/fpp-inteligentny-transport-usprawnic-siatke-polaczen

Źródło: Proseedmag.pl