search
menu menu_open

Transportowe IQ

8 maja 2017

Transportowe IQ

System inteligentnego transportu obejmuje wdrożenie nowych technologii w odpowiedzi na zmiany społeczno-ekonomiczne oraz oczekiwania konsumentów, w oparciu o koncepcje nowoczesnych miast. Efektem może być poprawa jakości korzystania z infrastruktury transportowej, obniżenie cen przy wzroście jakości usług, a także stymulacja rynku pracy przy uwzględnieniu elastycznych forma zatrudnienia. To wyzwania, które powinny zostać uwzględnione w dyskusji o nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym.

„Obecnie nowoczesne technologie, infrastruktura, rynek pracy i wzrost gospodarczy są systemem naczyń połączonych. Efektywne wdrożenie technologii pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Upowszechnienie nowych technologii, w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych, zmienia dotychczasowy paradygmat posiadania na paradygmat współużytkowania. Wszystkie te czynniki – przy sprzyjających regulacjach legislacyjnych – wpływają na rozwój gospodarki i wzrost PKB” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Rozwiązania z zakresu inteligentnego transportu obejmują narzędzia:

 • tworzenia innowacji technologicznych i nietechnologicznych: biznesowych, społecznych i organizacyjnych
 1. gospodarki współdzielenia (sharing economy) i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
 2. pojęcia inteligentnego miasta (smart city) i inteligentnego transportu
 3. koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things) i jej wpływu na rozwiązania organizacyjne z zakresu inteligentnego transportu
 • poprawy sytuacji życiowej wybranych grup społecznych:
 1. zmian na rynku pracy
 2. zmian form zatrudnienia i sposobów pracy, w związku z rozwojem technologii
 3. zależności pomiędzy rozwojem platform zarobkowego współdzielenia przejazdów i rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu oraz zmianą sytuacji życiowej wybranych grup społecznych
 • uzupełnienia publicznego transportu zbiorowego w wybranych jego aspektach
 1. identyfikacja priorytetów przewozowych zgłaszanych przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego
 2. analiza komplementarności rozwiązań z zakresu inteligentnego transportu
 3. analiza istniejących siatek połączeń transportowych

„Prognozuje się, że w najbliższych latach polskie miasta staną przed wyzwaniem połączenia w sieć potrzeb mieszkańców, wzajemnych relacji mieszkańców, procesów podejmowania decyzji, procesów komunikacji służb publicznych i infrastruktury, których celem będzie zapewnienie obywatelom oczekiwanej jakości życia, rozumianej jako stopień zaspokojenia potrzeb, w tym zwiększania poziomu dostępności transportowej. Potencjalną odpowiedzią na te wyzwania może być tworzenie (lub wykorzystywanie już istniejących) narzędzi innowacji technologicznych i nie technologicznych biznesowych, społecznych i organizacyjnych” – wskazują autorzy Raportu z Instytutu Sobieskiego.

Więcej:

http://www.logistyczny.com/aktualnosci/z-ladunkiem-w-drodze/item/2754-transportowe-iq

Źródło: Logistyczny.com