search
menu menu_open

Łódzkie instytucje odpowiadają na „żółte kartki”

2 czerwca 2017

Łódzkie instytucje odpowiadają na „żółte kartki”

W ostatnich tygodniach wraz z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich wysyłaliśmy „żółte kartki” do instytucji publicznych, które naszym zdaniem nie zarezerwowały dostatecznie dużo środków, umożliwiających wypłacanie minimalnej stawki godzinowej wykonującym na ich potrzeby usługi ochroniarskie.


asze zastrzeżenia spowodowały reakcję łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Filharmonii Łódzkiej oraz delegatury Najwyższej Izby Kontroli.Zdaniem p.o. dyrektora oddziału GDDKiA Macieja Tomaszewskiego Dyrekcja dopełniła starań o to, by zamówienie na usługi ochrony ludzi mienia na ul. Irysowej 2 miało charakter zamówienia odpowiedzialnego społecznie.

Na potwierdzenie swej tezy wskazuje na zapis wymagający umowy o pracę dla osób wykonujących zamówienie oraz możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy w związku ze wzrostem płacy minimalnej lub stawek ZUS, umożliwiający instytucji wnioskowanie o waloryzację wynagrodzenia.

Tomaszewski zwraca również uwagę na fakt, że wykonawca podczas realizacji usługi korzystać będzie z dofinansowania z PFRON, jako że w zapisach zamówieniowych nie znalazł się zapis wykluczający możliwość realizacji zamówienia przez osoby z niepełnosprawnościami.


Dyrektor Naczelny Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina Tomasz Bęben wskazał z kolei, że zaproponowaną przez wykonawcę zamówienia na usługę całodobowej ochrony osób i mienia stawkę godzinową (16,38 zł za roboczogodzinę brutto) nie można było uznać za rażąco niską.

Uzasadnieniem tej tezy był fakt, że zwycięskie konsorcjum złożone jest z firm posiadających status zakładów pracy chronionej i otrzymujących z tego tytułu dofinansowanie do tworzonych miejsc pracy.

Deklarując chęć wprowadzenia w zapisy przyszłych zamówień wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę reprezentant Filharmonii zaznacza, że ze względu na ograniczenia budżetowe swej instytucji nie zawsze ma jego zdaniem możliwość jego stosowania.


Łódzka delegatura Najwyższej Izby Kontroli przypomina, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ochronę jej siedziby znalazł się zapis, wymagający od wykonawcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

„W treści umowy zamawiający zobowiązał się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia za pracę ustalonego (…) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia” – czytamy w piśmie podpisanym przez dyrektora delegatury, Przemysława Szewczyka.

Delegatura NIK zwraca uwagę, że zwróciła się do wykonawcy zamówienia w sprawach poruszonych przez naszą interwencję. Stwierdził on, „iż stawka zaproponowana w przetargu pokrywa koszty związane z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę (także w kontekście wysokości wynagrodzeń) oraz wszelkie koszty związane z realizacją tej usługi”.

Więcej:

http://www.instytutzzp.pl/lodzkie-instytucje-odpowiadaja-na-zolte-kartki/


Źródło: Instytutzzp.pl