search
menu menu_open

Średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat

29 czerwca 2017

Średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat

Alarmująca sytuacja demograficzna wśród wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i położniczego. Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od 2008 roku sukcesywnie wzrasta średni wiek pielęgniarek i położnych. W roku 2016 wynosił on 50,79 lat co oznacza, że pielęgniarki i położne są „starą demograficznie grupą zawodową”. Ponadto według statystyk 69,5% aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat. W trosce o zdrowie i życie polskich pacjentów należy podjąć kroki mające na celu wymianę pokoleniową wśród pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z postulatami środowiska, niezbędnym elementem powinno być tworzenie warunków do bezpiecznej pracy, m.in. na drodze gwarancji odpowiednich norm zatrudnienia oraz uregulowania obowiązków spoczywających na pielęgniarkach i położnych – w skład których powinna wchodzić profesjonalna opieka pielęgniarska, nie zaś liczne czynności pomocnicze. Tego typu usługi – w celu maksymalizacji wydajności szpitali oraz poprawy komfortu pacjentów – należy przekazywać personelowi o niższych kwalifikacjach np. opiekunom medycznym czy też salowym.

W dłuższej perspektywie działania te – obok promocji studiów w zakresie pielęgniarstwa – mogą przynieść rezultaty w postaci zwiększonego zainteresowania zawodem.


„W Polsce nadal utrzymuje się niekorzystna sytuacja dla personelu medycznego.

Przeciążone obowiązkami pielęgniarki i położne nie są wynagradzane adekwatnie do skali i specyfiki zadań,

do których często dołączane są

usługi pomocnicze, niemedyczne, które z powodzeniem mogą wykonywać np. opiekunowie medyczni czy salowe.

W rezultacie od wielu lat obserwujemy

brak chętnych do pracy

na tym stanowisku, a średni wiek pielęgniarek i położnych rośnie – spośród aktywnych zawodowo

prawie 70% jest w wieku powyżej 45 lat.

Jednym z rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w służbie zdrowia jest

racjonalny podział obowiązków i outsourcing usług pomocniczych,

które mogą wykonywać specjalistyczne podmioty”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem w pełni

samodzielnym, chronionym przez korporacyjny samorząd zawodowy.

Kwestią kluczową dla poprawy obecnej sytuacji jest

zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym minimalnej płacy

– wedle autorów jednego z projektu skierowanego do rządu niezbędne jest określenie jej na

poziomie półtorej średniej krajowej,

co daje ok.

6.000 zł brutto

dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających karierę zawodową.


„Młode osoby nie decydują się na kształcenie w kierunku pielęgniarstwa głównie z powodu

zbyt niskich zarobków w zawodzie,

a także ze względu na

charakter pracy.

Pielęgniarki i położne często są

niedoceniane

i traktowane jedynie jako

pomoc

w szpitalu czy przychodni, nie zaś jako

wykwalifikowany personel medyczny.

W związku z

wysoką średnią wieku

w tym zawodzie – rosnącą od wielu lat –

niebawem może zabraknąć osób do opieki nad Polakami,

a nowych adeptów nie będzie już miał kto uczyć”

– mówi

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.Wśród

rekomendacji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

na temat działań naprawczych – zawartych w dokumencie

„Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze”

– znajdują się m.in.:

 • Stworzenie

  polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych

  oraz

  mechanizmów zapewniających wynagrodzenie

  pielęgniarek i położnych
 • Zabezpieczenie możliwości realizacji

  obowiązku kształcenia ustawicznego

  pielęgniarek i położnych

 • Uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia

  pielęgniarek i położnych wymaganych przy udzielaniu świadczeń w poszczególnych zakresach będących przedmiotem kontraktowania przez NFZ (w szczególności świadczeń udzielanych w trybie całodobowym) oraz ich

  ujednolicenia

  dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 • Monitoring specjalistów na potrzeby

  określenia minimalnej liczby

  w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa/położnictwa dla każdego województwa
 • Prowadzenie

  kampanii informującej o działaniach rządowych na rzecz niwelowania konsekwencji braku pielęgniarek i położnych

  dla zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia zdrowotne

Więcej:

Średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat


Źródło: Nowyoutosurcing.pl