search
menu menu_open

FPP: konieczna wymiana pokoleniowa w zawodzie pielęgniarki

4 lipca 2017

FPP: konieczna wymiana pokoleniowa w zawodzie pielęgniarki

W ubiegłym roku średni wiek pielęgniarek i położnych wynosił 50,79 lat. Dane jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia ze „starą demograficznie grupą zawodową” i należy podjąć działania mające na celu wymianę pokoleniową.

Według statystyk, 69,5 proc. aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat . Federacja Przedsiębiorców Polskich przypomina, że pielęgniarki i położne są przeciążone, a ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do skali specyfiki zadań.

Zgodnie z postulatami środowiska, niezbędnym elementem powinno być tworzenie warunków do bezpiecznej pracy, m.in. na drodze gwarancji odpowiednich norm zatrudnienia oraz uregulowania obowiązków spoczywających na pielęgniarkach i położnych – w skład których powinna wchodzić profesjonalna opieka pielęgniarska, nie zaś liczne czynności pomocnicze. Tego typu usługi – w celu maksymalizacji wydajności szpitali oraz poprawy komfortu pacjentów – należy przekazywać personelowi o niższych kwalifikacjach np. opiekunom medycznym czy też salowym. W dłuższej perspektywie działania te – obok promocji studiów w zakresie pielęgniarstwa – mogą przynieść rezultaty w postaci zwiększonego zainteresowania zawodem.

„Od wielu lat obserwujemy brak chętnych do pracy na tym stanowisku, a średni wiek pielęgniarek i położnych rośnie. Jednym z rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w służbie zdrowia jest racjonalny podział obowiązków i outsourcing usług pomocniczych, które mogą wykonywać specjalistyczne podmioty” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

FPP proponuje także outsourcing tego typu usług i przekonuje, że to najbardziej korzystne rozwiązanie. „Młode osoby nie decydują się na kształcenie w kierunku pielęgniarstwa głównie z powodu zbyt niskich zarobków w zawodzie, a także ze względu na charakter pracy” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rekomendacje NRPiP

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opisała proponowane działania naprawcze w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze”.

Przykładowe propozycje:

• stworzenie polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz mechanizmów zapewniających wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

• zabezpieczenie możliwości realizacji obowiązku kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych

• uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wymaganych przy udzielaniu świadczeń w poszczególnych zakresach będących przedmiotem kontraktowania przez NFZ (w szczególności świadczeń udzielanych w trybie całodobowym) oraz ich ujednolicenia dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych

• monitoring specjalistów na potrzeby określenia minimalnej liczby w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa/położnictwa dla każdego województwa

• prowadzenie kampanii informującej o działaniach rządowych na rzecz niwelowania konsekwencji braku pielęgniarek i położnych dla zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia zdrowotne

Więcej:

http://pulsmedycyny.pl/4667871,92000,fpp-konieczna-wymiana-pokoleniowa-w-zawodzie-pielegniarki

Źródło: Pulsmedycyny.pl