search
menu menu_open

FPP: wydłużone terminy płatności niezgodne z SIWZ

11 lipca 2017

FPP: wydłużone terminy płatności niezgodne z SIWZ

Zgodnie z obowiązującym prawem cena nie musi być decydującym kryterium do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jednym ze stosowanych wymagań jest obecnie termin płatności, jednak wiąże się to z pewnymi kontrowersjami – zauważa FPP.

Przykładem może być zawieranie w SIWZ zapisów, które określają ponad 60 dni, jako czas na zapłatę przez zamawiającego.

Zdaniem FPP, jest to niezgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy.

Federacja Przedsiębiorców Polskich – w oparciu o raport „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia” – sygnalizuje również, że termin płatności bywa jedynie pozornym kryterium podczas oceny ofert, gdyż w praktyce nagminnie nie jest przestrzegany – co również jest niezgodne z intencją Ustawodawcy.

– Zastosowanie terminu płatności jako kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia i uzasadnione jego specyfiką, a także obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Należy jednak pamiętać, że zapisy SIWZ muszą być zgodne z prawem – standardy postępowania powinny uwzględniać interes zarówno zamawiających, jak i oferentów – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Dodaje: – Wobec tego niedopuszczalne jest wymaganie od wykonawcy działania sprzecznego z ustawą – narusza to podstawowe zasady rynku zamówień publicznych. Na mocy prawa ocena ofert pod względem aspektów, które są rozbieżne z przepisami, jest traktowana jako czynność zamawiającego niezgodna z ustawą.


Jak wynika z raportu FPP, nadal istnieją duże wyzwania dla wykonawców i zamawiających, dlatego szczególną uwagę należy przywiązywać do przeprowadzania przetargów w oparciu o prawidłowo skonstruowane zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodne z intencją ustawodawcy.

Przykłady niewłaściwych zapisów SIWZ i praktyk zamawiających w sektorze ochrony zdrowia:

– Brak proporcjonalności wskazanej w prawie zamówień publicznych

– Nienegocjowalny charakter umowy o zamówienie publiczne

– Nadużywanie instytucji kary umownej

– Niejasne przesłanki naliczania kar umownych

– Terminy dostaw jako pozorne kryteria oceny ofert

– Wymuszanie zrzeczenia się odsetek ustawowych

– Bezzasadny zakaz cesji wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne

– Błędna interpretacja kwestii Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Więcej:

http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/fpp-wydluzone-terminy-platnosci-niezgodne-z-siwz,20954.html

Źródło: Rynekaptek.pl