search
menu menu_open

Zamawiający nie może wymagać zrzeczenia się odsetek w razie braku płatności

17 lipca 2017

Zamawiający nie może wymagać zrzeczenia się odsetek w razie braku płatności

Zamawiający wielokrotnie wymagają od wykonawców zrzeczenia się prawa do odsetek w razie opóźnienia w braku płatności wynagrodzenia. Zachowanie takie jest niezgodne z prawem polskim i unijnym – zaznacza Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Zgodnie z art. 481 k.c. dłużnik może wymagać odsetek za część opóźnienia przy świadczeniu pieniężnym, nawet w wypadku, w którym nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie nastąpiło w wyniku okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający nakazując wykonawcom zrzeczenia się prawa do odsetek postępują więc niezgodnie z polskim prawem. Wprowadzenie takiego wymogu przeczy idei równości między zamawiającym i wykonawcom ze względu na to, że odsetki mogą pomóc wykonawcy w odzyskaniu równowagi finansowej spowodowanej brakiem płatności ze strony dłużnika.

Jak podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący FPP: „Odsetki za zwłokę w płatnościach są należne przedsiębiorcy – niezależnie od tego, jaki podmiot jest zamawiającym. Niestety wbrew obowiązującym przepisom – zarówno w prawie polskim, jak i unijnym – zamawiający nieustająco, jako obowiązujący zapis SIWZ, zamieszczają obowiązek zrzeczenia się przez wykonawcę przysługujących mu ustawowo odsetek. To szkodliwe działanie, które stawia wykonawcę w gorszej pozycji niż zamawiającego i odbiera mu jeden z podstawowych mechanizmów ułatwiających odzyskanie płynności finansowej, zabezpieczającej ciągłość działania firmy. Oburzające jest, że takie praktyki są powszechne – mimo uznania ich za bardzo wątpliwe w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej. Należy zmienić ten stan rzeczy i doprowadzić do wdrażania dobrych praktyk w zamówieniach publicznych oraz utrzymywania prawidłowych terminów płatności, co będzie korzystne nie tylko dla wykonawców i zamawiających, ale także całej gospodarki”.

Dodatkowo, wprowadzenie takiego wymogu narusza przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przepisy te mają na celu wdrożenie zapisów dyrektywy 2011/7/UE.

Więcej:

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/zamawiajacy-nie-moze-wymagac-zrzeczenia-sie-odsetek-w-razie-braku-platnosci

Źródło: Zamowienia-publiczne.lex.pl