search
menu menu_open

Równe traktowanie wykonawców kluczowe dla prawidłowego przeprowadzania przetargów

25 lipca 2017

Równe traktowanie wykonawców kluczowe dla prawidłowego przeprowadzania przetargów

Naruszanie zasady uczciwej konkurencji problemem na rynku zamówień publicznych. Wzorcowe postępowanie przetargowe musi uwzględniać interesy wszystkich stron – podstawą do zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia publicznego jest równe traktowanie podmiotów. Niedopuszczalne są sytuacje, w których składanie oferty w przetargu wiąże się z nieracjonalnie wysokim ryzykiem, a postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dowolnie kształtowane, w oderwaniu od celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych.

Regulacje zawarte w nowelizacji Prawa zamówień publicznych miały poprawić sytuację przedsiębiorców i zabezpieczyć im swobodne warunki do rozwoju działalności, jednak jak pokazuje raport FPP „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia”, nadal istnieją liczne zagrożenia płynące z udziału w przetargach.

Podmioty przygotowujące przetargi w ramach zamówień publicznych bezwzględnie muszą przestrzegać zasady równego traktowania wykonawców z uwzględnieniem reguły proporcjonalności i przejrzystości – to jedne z elementarnych norm systemu zamówień publicznych. Muszą być one respektowana w momencie tworzenia SIWZ, w trakcie postępowania oraz podczas wyboru najkorzystniejszej oferty.

Niedopuszczalne jest preferowanie czy też utrudnianie złożenia oferty jednemu z wykonawców – aby eliminować patologie z rynku zamówień publicznych niezbędne jest prawidłowe konstruowanie SIWZ.
„Niepokojący jest fakt, że mimo nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz debacie publicznej o konieczności unormowania sytuacji związanej z przetargami, wykonawcy nadal napotykają na liczne problemy. W trakcie procedury wyboru podmiotów zamawiający nie mogą faworyzować przedsiębiorców czy ograniczać możliwości uczestnictwa niektórych z nich w postępowaniu. Publiczne finanse muszą być wydatkowane w sposób rozważny i zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów.

Należy pamiętać, że tylko właściwe zarządzanie umowami pozwala na racjonalne planowanie zamówień w przyszłości i terminowe ich udzielanie, co ma niebagatelny wpływ na cały system zamówień i finansów publicznych. Postępowanie zgodne z intencjami Ustawodawcy to również element mający na celu zagwarantowanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust.1 PZP zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Uwzględnienie zasady proporcjonalności w polskiej ustawie PZP nastąpiło w ślad za dyrektywami, które czerpią z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).
Przykłady niewłaściwych zapisów SIWZ i praktyk zamawiających w sektorze ochrony zdrowia:

  • Brak proporcjonalności wskazanej w prawie zamówień publicznych
  • Nienegocjowalny charakter umowy o zamówienie publiczne
  • Nadużywanie instytucji kary umownej
  • Niejasne przesłanki naliczania kar umownych
  • Terminy dostaw jako pozorne kryteria oceny ofert
  • Wymuszanie zrzeczenia się odsetek ustawowych
  • Bezzasadny zakaz cesji wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne
  • Błędna interpretacja kwestii Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
  • Sektor zamówień publicznych z uwagi na wielkość – w 2015 r. jego wartość wynosiła ponad 116 mld zł1 – powinien pozostawać pod szczególnym nadzorem. Jak wynika z raportu FPP nadal istnieją duże wyzwania dla wykonawców i zamawiających, dlatego szczególną uwagę należy przywiązywać do przeprowadzania przetargów w oparciu o prawidłowo skonstruowane zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodne z intencją Ustawodawcy.

Więcej:

http://inwestycje.pl/firma/-Rowne-traktowanie-wykonawcow-kluczowe-dla-prawidlowego-przeprowadzania-przetargow;305864;0.html

Źródło: Inwestycje.pl