search
menu menu_open

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym to krok w dobrym kierunku

6 września 2017

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym to krok w dobrym kierunku

Oczekiwana przez środowisko biznesowe ustawa o zarządzie sukcesyjnym – jeden z elementów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i część pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” – to krok w stronę systematyzacji przepisów i ułatwienie dla wielu przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Według danych GUS zarejestrowanych jest ok. 2 mln mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 3,7 mln osób – stanowi to niebagatelną część polskiej gospodarki. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że możliwość powołania zarządu sukcesyjnego wybranego przez samego przedsiębiorcę lub jego spadkobierców to szansa na zachowanie ciągłości funkcjonowania firm, a także zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym według ministerstwa ma zostać przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów i rządu jeszcze na jesieni 2017 r. – po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych w procesie konsultacji publicznych. W celu ułatwienia kontynuacji działalności firmy po śmierci właściciela niezbędna jest międzyresortowa współpraca i kompleksowa nowelizacja kilkudziesięciu ustaw. Podczas tworzenia kompleksowej infrastruktury prawnej, która umożliwi zachowanie funkcjonowania istniejących firm, należy rozpatrywać prawa spadkobierców, bezpieczeństwo, pewność obrotu, prawa kontrahentów, osób trzecich, a także sytuację pracowników i bezpieczeństwo podatkowe.

– Uregulowanie zasad zarządzania firmą osoby fizycznej po śmierci właściciela jest niezbędne do rozwiązania coraz bardziej powszechnego problemu w obliczu niezaprzeczalnego starzenia się społeczeństwa. Obecnie brak jest możliwości kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, co wiąże się z utrudnieniami dla spadkobierców oraz pracowników zatrudnionych w mikrofirmach. Do efektywnego wypracowania nowego porządku prawnego odnośnie sukcesji niezbędne są kompleksowe zmiany w zakresie prawa cywilnego, handlowego, a także prawa administracyjnego i podatkowego. Nowe przepisy powinny być jak najbardziej przejrzyste i elastyczne – kluczowe jest odformalizowanie kontynuacji prowadzenia działalności. Przyjęcie uregulowań ułatwiających sukcesję przedsiębiorstw osób fizycznych jest w opinii FPP wyrazem poszanowania dla wyboru formy prawnej przyjętej przez właściciela, a więc niewątpliwie wzmacnia sferę wolności gospodarczej – mówi

Marek Kowalski,

przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Ministerstwo Rozwoju w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i pakietu „100 zmian dla firm” planuje wdrożenie – obok sukcesji firm jednoosobowych – nowych rozwiązań w obszarach, które są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w obrębie której powstają kolejne rozwiązania służące poprawie sytuacji m.in. polskich przedsiębiorców – w tym zapisy o sukcesji firm – określana jest jako najważniejszy dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Nowy model, którego celem jest „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”, kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania. Plan przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju jest zestawem narzędzi dynamizujących rozwój Polski. Zawiera diagnozę sytuacji, kierunkuje działania rządu na najbliższych kilkanaście lat i wskazuje konkretne zadania.

Więcej:

http://www.propertynews.pl/prawo/ustawa-o-zarzadzie-sukcesyjnym-to-krok-w-dobrym-kierunku,57062_1.html

Źródło: Propertynews.pl