search
menu menu_open

FPP: Projekt Polska Strefa Inwestycji szansą na 158,3 tys. nowych miejsc pracy

26 września 2017

Do 2027 roku wydatki na ulgi podatkowe dla firm mają wzrosnąć do 117,2 mld zł

Wsparcie wysokojakościowych inwestycji w Polsce na drodze zwolnień podatkowych – postulowane w ramach nowej propozycji Ministerstwa Rozwoju rozszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych na teren całego kraju ma być impulsem dla polskiej gospodarki, w tym tworzenia tysięcy nowych miejsc pracy.


Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera inicjatywy, które mają na celu aktywne stymulowanie rozwoju gospodarczego oraz zwiększanie poziomu zatrudnienia – zwłaszcza jeśli przyniesie rozwój słabiej rozwiniętych obszarów Polski, dzięki zniesieniu podziału regionalnego.


Szczególne wsparcie należy skierować w stronę inwestorów, których działalność przyniesie długofalowe korzyści oraz wzmocni potencjał technologiczny kraju.


Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że ułatwienia dla inwestorów przyniosą nawet 117,2 mld wzrostu inwestycji i 158,3 tys. miejsc pracy w latach 2021-2027.Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, oraz Grażyna Ciurzyńska, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, przedstawiając

kolejny etap wdrażania Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy zwrócili uwagę na instrumenty zwolnień podatkowych w istniejących obecnie

Specjalnych Strefach Ekonomicznych, które mają zakończyć się w roku 2026.Wedle założeń Ministerstwa,

rozszerzenie tego typu wsparcia na teren całego kraju ma pomóc w rozwoju gospodarczym Polski

przez

stymulowanie wysokojakościowych przedsięwzięć.

W propozycji wskazano elementy oceny przyszłych inwestycji:


 • lokalizacja

 • charakter

 • jakość tworzonych miejsc pracy


„Nowe podejście do Stref Ekonomicznych – zaprezentowane przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego – pozwoli na stymulację inwestycji, zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw.

Jest to element niezwykle istotny dla wzmocnienia wzrostu PKB, obecnie silnie budowanego dzięki popytowi konsumpcyjnemu.

Ważne jest, żeby

rozwój gospodarki był jak najbardziej zrównoważony

– dlatego teraz podstawową kwestią jest

wsparcie firm

, dzięki którym gospodarka zyska nie tylko miejsca pracy dla nisko wykwalifikowanych osób, ale także

wzmocnione zostaną inne aspekty konkurencyjności. Kluczowa jest budowa kapitału w zakresie technologii i know-how.

Pozytywnym sygnałem jest, że nowe inwestycje realizowane przy wsparciu państwa – w przeciwieństwie do obecnie funkcjonującego modelu – docelowo będą musiałyspełniać zarówno kryteria ilościowe (np. przewidywane nakłady inwestycyjne), jak też jakościowe.Badany będzie potencjalny wpływ tego typu inicjatyw na gospodarkę, m.in. zaawansowanie technologiczne czy liczba miejsc pracy dla osób o wyższych kwalifikacjach”

– mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Najważniejsze założenia obecne w planie Ministerstwa Rozwoju „Polska Strefa Inwestycji”, które mają za zadanie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski:


1)


Nowy standard obsługi inwestora – Spółki zarządzające

 • Spółki odegrają nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji oraz będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Jeden punkt kontaktu dla inwestora będzie stanowił kompleksową usługę, a także istotną pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. w skróceniu czasu procedur).


2)


Odejście od ograniczeń terytorialnych

 • W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Dzięki temu zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych.


3)


Inwestycja z jakością – Zrównoważony
rozwój – nowe kryteria dostępu

 • Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji, które zgodnie z definicją Komisji Europejskiej obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycję. Do tej pory były to tylko kryteria ilościowe. Z nową ustawa inwestor będzie musiał spełnić zarówno kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim jakościowe, które dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.


Inwestycje będą musiały spełniać kryteria:


1)


Ilościowe

– określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa


2)


Jakościowe

– uwzględniające założenia SOR w obszarach:


 • Rozwój strukturalny

  – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojową kraju oraz eksport produktów lub usług

 • Rozwój naukowy

  – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych

 • Zrównoważony rozwój

  – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi

 • Rozwój zasobów ludzkich

  – mierzony według oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji

Istotne jest, że zmienić ma się okres korzystania ze zwolnień podatkowych, ma zostać wprowadzona

przejrzysta zasada – im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia. Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat.

Do czasu wygaśnięcia aktualnej ustawy do 2026 r. okres ten może być wydłużony o 5 lat w przypadku inwestycji na terenach obecnie objętych statusem SSE. Podkreślić należy, że dla dotychczas działających inwestycji pozostaną niezmienne warunki.


Nowy instrument, funkcjonujący równolegle do już istniejących SSE ma docelowo zastąpić dziś funkcjonujące SSE, w ramach których

nie będą już wydawane nowe zezwolenia

.