search
menu menu_open

FPP: PPK muszą zostać uwzględnione w zamówieniach publicznych

16 maja 2018

Waloryzacja kontraktów publicznych o PPK powinna być priorytetem

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może być istotnym bodźcem zarówno dla gospodarki, jak też dla zabezpieczenia emerytalnego Polaków i zwiększenia oszczędności gospodarstw domowych. Dlatego przedsiębiorcy popierają wprowadzenie PPK, mając świadomość wyższych kosztów, które obciążą ich działalność. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny postulują, by szczegółowo powiązać wprowadzenie PPK z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Niezbędne jest bowiem umożliwienie waloryzacji kontraktów publicznych. Z drugiej strony ważne będzie także jasne określenie zasad wyboru usługodawcy w systemie PPK przez jednostki administracji publicznej i samorządowej. W tym obszarze konieczna jest pełna transparentność.


Istotną kwestią będzie wsparcie legislacyjne waloryzacji w kontraktach publicznych zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

– zgodnie z zapisami ustawy zamówienia publiczne oraz dobrą praktyką. Takie rozwiązania zastosowano przy zmianie sposobu ozusowania umów zleceń do poziomu minimalnego wynagrodzenia, a następnie w przepisach o minimalnej stawce godzinowej w umowach zleceniach – gdzie waloryzacja nie objęła tylko zamówień publicznych, ale wszystkie kontrakty powyżej 12 miesięcy

Należy zwrócić uwagę, że konstrukcja PPK – efektywna pod względem doprowadzenia do faktycznego upowszechnienia systemu – może prowadzić do swoistego kumulowania podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w wyznaczonej instytucji finansowej. Trzymiesięczny okres na wykonanie przez pracodawcę podlegającemu rygorowi prawa zamówień publicznych na dokonanie zgodnego z procedurami wyboru może okazać się niewystarczający.


„Ze względu na zwiększone koszty wejścia do systemu PPK – czyli 1,5 pp. po stronie pracodawcy i 2 pp po stronie pracownika – nowe rozwiązanie obciąży w całości koszty pracodawcy. Należy zwrócić uwagę, że przykładowo we wszystkich kontraktach na rynku zamówień publicznych firmy będą mogły zwaloryzować – czyli przenieść na klienta – wyłącznie rosnące koszty po stronie pracodawcy. Koszty po stronie pracownika będą wprost obciążać budżety wykonawców.Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe kalkulowanie zamówień przez instytucje publiczne i samorządowe”

– mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

.


„Należy wskazać, że celem uniknięcia wątpliwości w zakresie obowiązku lub braku obowiązku stosowania procedury wyboru kontrahenta dla celów utworzenia PPK, powinno się w przygotowywanej w tym zakresie regulacji

jednoznacznie określić relację postępowania w zakresie wyboru usługodawcy PPK do przepisów o zamówieniach publicznych

. Tematyka zamówień publicznych wiąże się także z kwestią tzw. wyznaczonej instytucji finansowej, do której będą z mocy prawa trafiały podmioty, które w przewidzianym przez ustawodawcę czasie nie zdążą zawrzeć umowy o zarządzanie w ramach PPK z podmiotem dopuszczonym do oferowania produktu na portalu emerytalnym”


– komentuje dr Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego

.

Zgodnie z deklaracjami pomysłodawców PPK mają być adresowane do 11,4 mln zatrudnionych, a przyjęte założenia wskazują na oczekiwany poziom partycypacji na poziomie 75%. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny wskazują, że czynnikiem sukcesu dla skutecznego wdrożenia PPK będzie zbudowanie szerokiej koalicji poparcia dla pomysłu.

W pierwszej kolejności sojusznikami PPK powinni być pracodawcy, jako podmioty organizujące oszczędzanie wramach PPK. Równie kluczowe znaczenie ma udział i poparcie dla idei PPK ze strony partnerów społecznych, tj. przede wszystkim związków zawodowych

. Ich przekonanie oraz zaangażowanie w nakłanianie pracowników to pozostawania w PPK będzie kluczowe dla sukcesu tego projektu. Niezbędna jest także przeprowadzona na szeroką skalę akcja edukacyjno-informacyjna w zakresie PPK, w tym w szczególności przekonywująca odbiorców o bezwzględnej konieczności dodatkowego oszczędzania na poczet emerytury. Ostatnim elementem powinien być skuteczny nadzór nad systemem PPK, prowadzony ze strony państwa.


Kluczowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

W pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie:

  • 1,5% dla pracodawcy
  • 2% dla pracownika.

    Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez:
  • pracodawcę – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia
  • pracownika – w wysokości do 2% wynagrodzenia.


Oznacza to, że minimalna składka miesięczna do PPK wynosić będzie 3,5% wynagrodzenia uczestnika, a maksymalna może wynieść 8%

. W konsekwencji, w skali roku pracownik może odłożyć na PPK do 96% swojego miesięcznego wynagrodzenia, co razem z zasileniami ze strony państwa może oznaczać odłożenie na przyszłą dodatkową emeryturę jednomiesięcznego wynagrodzenia.