search
menu menu_open

FPP pyta Ministerstwo Finansów o split payment

5 czerwca 2018

Czy branża ubezpieczeniowa będzie objęta podzieloną płatnością VAT?

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła się do Minister Finansów z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących split payment w branży ubezpieczeniowej. Od 1 lipca 2018 roku podatnicy będą mogli rozliczać podatek VAT w mechanizmie podzielonej płatności (split payment). Pojawiły się jednak wątpliwości, czy podzielona płatność obejmie również firmy ubezpieczeniowe. Mając na względzie dobro przedsiębiorców, Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła się do Minister Finansów o wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

Mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment, oznacza, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ma zapobiegać wyłudzeniom podatku.Brzmienie wprowadzanych przepisów wzbudziło wątpliwości firm ubezpieczeniowych, czy ich niektóre rozliczenia będą podlegały przepisom o podzielonej płatności.

Chodzi w szczególności o wypłacane świadczenia ubezpieczającemu na podstawie regresu ubezpieczeniowego ujętego w art. 828 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W celu wyjaśnienia tej kwestii Federacja zwróciła się do Minister Finansów z prośbą o odpowiedźmówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki


Ekonomicznej (CALPE).


Pytania skierowane przez FPP do Ministerstwa Finansów:

•    Czy w następstwie wypłaty przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania wypłacane w związku z wystąpieniem szkody w postaci braku uregulowania należności przez kontrahenta (dłużnika) i wystąpienia roszczenia zwrotnego, tj. regresu ubezpieczeniowego ujętego w art. 828 Kodeksu cywilnego, transakcja zapłaty roszczenia przez dłużnika na rzecz ubezpieczyciela będzie podlegać postanowieniom nowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT;

•    Czy w przypadku dokonania przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, ubezpieczyciel będzie na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT solidarnie odpowiadał za niewykonanie zobowiązania podatkowego ubezpieczającego?

•    W jaki sposób firmy ubezpieczeniowe mają zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?

•    Czy w przypadku dokonania przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, ubezpieczyciel powinien w trybie art. 108b ust. 1 ustawy o VAT wnioskować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zwrot środków z rachunku VAT na swój bieżący rachunek bankowy?


„W ocenie Federacji rozliczenia pomiędzy firmą ubezpieczeniową i dłużnikiem, który nie uregulował płatności na rzecz ubezpieczonego klienta,

nie będą podlegały pod reżim nowych przepisów o podzielonej płatności

. Wynika to z tego, że dłużnik spłacając powstałe w wyniku wypłaconego odszkodowania roszczenie zwrotne (regres) na rzecz „nowego” wierzyciela – jakim staje się firma ubezpieczeniowa – nie reguluje faktury VAT, lecz dokonuje jedynie spłaty wierzytelności odpowiadającej kwocie wynikającej z tej faktury. W związku z powyższym, kierując się dążeniem do zapewnienia przedsiębiorcom poczucia pewności prawa i zapobieżenia ewentualnym przyszłym sporom z organami administracji, Federacja wystąpiła o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska przez Ministerstwo Finansów.

Branża ubezpieczeniowa ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki, dlatego niezbędne jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dot. split payment przed wejściem w życie nowych przepisów
– wskazuje Mariusz Korzeb, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.