search
menu menu_open

Zamawiający podpisuje umowę, ale jej nie realizuje

12 lipca 2018

Zamawiający podpisuje umowę, ale jej nie realizuje

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) analizują przypadki umów w zamówieniach publicznych, które nie są realizowane przez zamawiających. Zdarza się, że nawet w przypadku kontraktu zawartego na rok – lub kilka lat – instytucja publiczna nie zamawia ani jednej usługi czy produktu. KIO i sądy jednoznacznie wskazują, że takie praktyki są naganne. Zwłaszcza że umowy są tak skonstruowane, że zamawiający nie ponosi żadnych tego konsekwencji – a wykonawca jest zmuszony do zrzeczenia się wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania umowy.

„Pusta” umowa – czyli nierealizowana przez zamawiającego była analizowana przez KIO. Już w 2008 r. Izba jednoznacznie oceniła, że „niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia”. Taki sposób Izba oceniła jako sprzeczny z art. 29 ust. 2 PZP, który nakazuje zamawiającemu, aby opisał przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i konkretny (KIO/UZP 22/07). Opisana tutaj praktyka zamawiającego pozostawia wykonawcę „w niepewności” i przerzuca na niego „całe ryzyko gospodarcze kontraktu”. Tym samym narusza zasadę równości stron umowy.

—————

Jak słusznie uznała Izba – nie można ‘przerzucać na jedną stronę umowy ciężaru poniesienia konsekwencji zaistnienia sytuacji, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć’. Tym bardziej nie można przerzucać ciężaru poniesienia konsekwencji zaistnienia sytuacji, które może rozpoznać tylko strona umowy zwolniona z odpowiedzialności” – wskazuje Grzegorz Lang, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

„Należy także wspomnieć, że podobne stanowisko zajmowały sądy. W często przywoływanym wyroku Sąd Okręgowego dla Warszawy-Praga (wyrok z 23.11.2005 r., IV Ca 508/05) uznał, że niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia” – dodał Grzegorz Lang.

Więcej:

http://inwestycje.pl/prawo/Zamawiajacy-podpisuje-umowe-ale-jej-nie-realizuje;320563;0.html

Źródło: Inwestycje.pl