search
menu menu_open

FPP i Instytut Emerytalny: PPK szansą dla Polaków i gospodarki

5 września 2018

Realne oszczędności dla Polaków

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o PPK stwarza realne możliwości na uruchomienie mechanizmów rynku kapitałowego, które mogą stać się czynnikiem wspierającym gospodarkę. PPK pozwolą także na budowę realnych oszczędności milionów Polaków i podniesienie ich poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego. Dodatkowe oszczędności w ramach PPK przyczynią się do podniesienia wysokości przyszłych świadczeń.

Nie mniej istotnym zjawiskiem będzie zwiększenie niezależności polskiej gospodarki i giełdy od kapitału zagranicznego. Dopływ nowych środków inwestycyjnych pochodzących z oszczędności w ramach PPK powinien także korzystnie wpłynąć na rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Jeszcze inną istotną zaletą dla całej gospodarki będzie wzrost bazy finansowania polskich przedsiębiorstw, który przełoży się na powstanie korzystnych możliwości finansowania projektów biznesowych.

Sposoby skorzystania ze zgromadzonych środków zostały przygotowane w sposób zapewniający efektywne i długoterminowe bezpieczeństwo. Możliwość wykorzystania oszczędności – jako zasobu w przypadku ciężkiego zachorowania lub wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania, a także możliwość wycofania aktywów wskazują na prywatny charakter gromadzonych środków. Co więcej korzystne zasady opodatkowania środków z chwilą ich wypłaty na cele emerytalne będą sprzyjały długoterminowemu celowi oszczędzania

„Z badań prowadzanych zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty komercyjne wynika, że ponad połowa Polaków nie posiada żadnych oszczędności i nie robi nic, aby ten stan zmienić. Wśród głównych przyczyn nieoszczędzania wymieniane są zarówno niewystarczające zarobki, jak również niski potencjalny zwrot zoszczędzania. Jednocześnie należy zauważyć, że na depozytach, głównie lokatach, znajduje się obecnie ok 800 mld zł. Jednak środki te tylko w niewielkim stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki i budowania (przez wyższą od inflacji stopę zwrotu) oszczędności klientów instytucji finansowych. Dodatkowo do długoterminowego oszczędzania nie zachęcają działania ustawodawcy oraz brak zaufania Polaków do instytucji państwa oraz instytucji finansowych” – mówi Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Pracownicze Plany Kapitałowe jako dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania zaplanowane są w oparciu o zasady ekonomii behawioralnej. Przykładami oddziaływania zachęcającymi do pozostania w systemie mają być m.in.:

  • organizacja systemu przez pracodawcę – tak by oszczędzający zwolniony był z konieczności dokonywania działań związanych z zawarciem umowy,
  • obowiązkowy zapis, który pozwala na zapisanie do systemu wszystkich pracowników,
  • relatywnie niskie opłaty za zarządzanie, które nie będą zniechęcały oszczędzających wysokimi prowizjami agentów i instytucji finansowych,
  • wprowadzanie dopłat ze strony państwa: powitalnej po 3 miesiącach oraz rocznej po 12 miesiącach uczestnictwa w PPK, dla osób które systematycznie oszczędzają,
  • automatyczny ponowny zapis (co 4 lata), dla osób które wystąpiły z PPK,
  • możliwość dodatkowych wpłat pracownika, aby świadomie budować własne oszczędności i obserwować zmiany wartości portfela,
  • możliwość włączenia do polityki personalnej przedsiębiorstw dodatkowych wpłat do PPK tak by oferowane miejsca pracy były bardziej atrakcyjne dla pracowników


„Niewątpliwie o sukcesie PPK zadecydują pierwsze lata funkcjonowania systemu i zbudowania zaufania, a z czasem przyzwyczajenia pracowników do tej formy oszczędzania. Jednak kluczową rolę w ukonstytuowaniu sytemu będą musieli spełnić pracodawcy, którzy wybierając instytucję finansową gromadzącą środki w ramach PPK zadecydują o losie oszczędności swoich pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje także rola i udział związków zawodowych, które w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach będą pełnimy kluczową rolę na etapie tworzenia, ale i funkcjonowania PPK. To od zdania wyrażonego przez związkowców często będzie zależała partycypacja w PPK w danej firmie. Dlatego też tak istotnym jest przeprowadzenie przez władze publiczne działań komunikacyjnych w sposób przystępny i zrozumiały dla różnych grup społecznych. Należy mieć na uwadze różnorodność publiczności, do których adresowane będą działania informacyjne o ofercie Pracowniczych Planów Kapitałowych, tak by wynikające z zasad ekonomii behawioralnej narzędzia skutecznie wpłynęły na postawy uczestników PPK” – wskazuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.