search
menu menu_open

FPP i CALPE: Zniesienie limitu 30-krotności to zły pomysł – państwo straci finansowo

8 listopada 2018

Biedni będą dopłacać do emerytur bogatych


Pracodawcy i związki zawodowe od miesięcy apelują o nie likwidowanie limitu składek na ZUS na poziomie 30-krotności pensji minimalnej. W długim terminie biedni będą dopłacać do emerytur bogatych, a państwo straci finansowo. Ponadto drastycznie zwiększy się rozwarstwienie poziomu emerytur, wpływy ze składki zdrowotnej zmniejszą się o ok. 270 mln zł, a samorządy otrzymają rocznie ok. 560 mln zł mniej z tytułu PIT. Brak właściwie przeprowadzonych konsultacji społecznych był powodem skierowania przez Prezydenta ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Zastrzeżenia te są w pełni uzasadnione.


Polski system ubezpieczeń społecznych działa w oparciu o regułę zdefiniowanej składki, którą najprościej można wyjaśnić słowami: jakie płacimy składki, taką otrzymamy emeryturę. Obecnie z powodu obowiązywania limitu składek, wysokość emerytur wypłacanych osobom najlepiej zarabiającym jest ograniczona przez naturalny górny pułap. Gdyby limit 30-krotności został zniesiony, składki byłyby płacone przez najbogatszych od całego ich dochodu. To powodowałoby automatyczny wzrost należnych im świadczeń. Powstałyby tzw. kominy emerytalne, a różnica pomiędzy najniższymi i najwyższymi emeryturami wypłacanymi przez ZUS wzrosłaby dramatycznie w stosunku do sytuacji, z jaką mamy do czynienia obecnie. Biorąc pod uwagę niekorzystne tendencje demograficzne oraz związane z nimi pogłębiające się niezbilansowanie systemu emerytalnego, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której

biedni – również przez płacone przez siebie podatki – będą dokładać się do wysokich emerytur bogatych.









Zniesienie limitu składek spowoduje wzrost wpływów do systemu ubezpieczeń społecznych, na krótką metę poprawiając sytuację sektora finansów publicznych. W przeciwieństwie do podatków, za płacone składki obywatelom należą się konkretne świadczenia zwrotne ze strony państwa. W efekcie następuje akumulacja dodatkowych zobowiązań państwa, z których będzie musiało się w przyszłości wywiązać. Z powodu obniżenia podstawy opodatkowania po zwiększeniu efektywnego poziomu oskładkowania, więcej wpływów sektora publicznego zaczyna mieć charakter zwrotny (składki), a mniej bezzwrotny (podatki). Znosząc limit 30-krotności,


budżet państwa poprawi sobie sytuację bieżącą kosztem jej pogorszenia w przyszłości, a więc wtedy, gdy sytuacja demograficzna i tak będzie znacznie mniej korzystna niż obecnie


z punktu widzenia systemu emerytalnego”






mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert


Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.







Ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest częstym rozwiązaniem stosowanym w krajach rozwiniętych. Instrumentem redystrybucji dochodowej jest bowiem przede wszystkim system podatkowy, a nie ubezpieczenia społeczne. Także w innych krajach system emerytalny skonstruowano z myślą o tym, że celem jego funkcjonowania nie jest gwarantowanie bardzo wysokich emerytur osobom osiągającym bardzo wysokie dochody, w związku z czym zdefiniowano górny limit składek.



Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2016 r.



po stronie pracownika


po stronie pracodawcy


Austria


€ 58 320


€ 58 320


Belgia






Czechy


48-krotność średniej


48-krotność średniej


Francja


€ 38 616


€ 38 616


Niemcy


€ 74 400


€ 74 400


Węgry






Irlandia






Polska


€ 28 662


€ 28 662


Włochy


€ 100 324


€ 100 324


Holandia


€ 33 715


€ 52 763


Norwegia






Słowacja


€ 51 480


€ 51 480


Hiszpania


€ 43 704


€ 43 704


Szwecja


€ 49 041




Wielka Brytania






Stany Zjednoczone


€ 102 405


€ 102 405


Źródło: International Social Security Association, US Social Security Administration




Zapraszamy również na



Facebook



i



Twitter


oraz


Federacjaprzedsiebiorcow.pl





Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom.

Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę

– efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu –

budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej

.



Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

– to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.