search
menu menu_open

#GłosPrzedsiębiorcy: FPP i Rzecznik MŚP współpracują dla poprawy sytuacji przedsiębiorców

10 września 2019

Inicjatywa usprawnia funkcjonowanie biznesu

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawiązały współpracę w zakresie inicjatywy Głos Przedsiębiorcy. W ramach inicjatywy rolą Rzecznika MŚP będzie wsparcie zgłoszonych pomysłów oraz promocja Głosu Przedsiębiorcy w środowisku biznesowym. Za pośrednictwem formularza online Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii każdy przedsiębiorca może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów oraz merytorycznie analizowane i przekazywane do prac legislacyjnych. Dotychczas dzięki inicjatywie zgłoszono 265 propozycji zmian w przepisach, z czego 24 wdrożono w życie. Konsultowanych w sumie było 49 propozycji, z których 10 jest obecnie w fazie konsultacji międzyresortowych.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć siedmiu kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców oraz inwestowanie w Polsce. Rzecznik MŚP deklaruje włączenie się we współpracę z poszczególnymi resortami w zakresie wdrażania zgłoszonych pomysłów.


„Przedsiębiorcy w Polsce wiedzą najlepiej, które przepisy w największym stopniu ograniczają ich swobodę prowadzenia działalności gospodarczej lub stanowią zbędną biurokrację.

Dlatego tak ważne jest, aby właściwe resorty wsłuchały się w ich głos i pomysły i uwzględniły te postulaty przy tworzeniu prawa– podkreśla

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

.


„Ministerstwo Energii, kierując się oczekiwaniami przedsiębiorców oraz potrzebą przejrzystości rynku paliwowego,

przygotowało propozycję uproszczeń regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości w zakresie rynku paliwowego

. Ułatwiło to przedsiębiorcom realizację nałożonych na nich obowiązków, wpłynęło także na uszczelnienie systemu monitorowania tego rynku i jego usprawnienie.

Działanie te było możliwe dzięki współpracy sektora biznesu z organami państwa.

Przed nami kolejne wyzwania, które razem będziemy realizować”

– mówi

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

.
Współpraca z Rzecznikiem MŚP w zakresie Głosu Przedsiębiorców może otworzyć wiele perspektyw rzeczywistego wdrożenia pomysłów biznesu przez poszczególne resorty.

Mamy świadomość, jak ważne i znaczące korzyści dla przedsiębiorstw mogą przynieść proponowane rozwiązania legislacyjne. Tym bardziej, że ułatwienia dla biznesu są nieodzownym elementem życia gospodarczego i wzmacniają rozwój ekonomiczny kraju”

– dodaje

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.

Przykładem sukcesu inicjatywy jest fakt, że 31 lipca 2019 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 6 sierpnia br.

Rozwiązuje to jeden z problemów wskazanych przez użytkowników

Głosu Przedsiębiorcy

– aplikacji, z której przedsiębiorcy mogą korzystać już od ponad roku.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytworzenie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmioty dokonujące ich przewozu, miały wymóg przekazywania miesięcznych sprawozdań o takiej samej treści nie tylko Prezesowi UZI, ale również Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Ministrowi właściwemu do spraw energii.

Złożenie każdego ze sprawozdań wymagało realizacji odrębnej procedury, czterokrotnego sporządzania odpisów pełnomocnictw oraz czterokrotnego wnoszenia opłaty skarbowej.

Podpisana 6 sierpnia ustawa modyfikuje treść art. 43d ustawy Prawo energetyczne,

ograniczając obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców do przekazywania stosownych informacji Prezesowi URE drogą elektroniczną

. Pozostałe instytucje publiczne, potrzebujące informacji z tych sprawozdań, otrzymają je w formie miesięcznego zestawienia danych indywidualnych, udostępnionego im przez Prezesa URE.Głos Przedsiębiorcy

to narzędzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) na portalu

biznes.gov.pl


, którego celem jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom komunikacji z urzędnikami. Każdy może zgłosić propozycje zmian w przepisach, które pomogą usprawnić funkcjonowanie biznesu w Polsce. Za pośrednictwem formularza online można zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów. Najwyżej oceniane projekty trafiają do odpowiedniego urzędu, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy i kiedy proponowane zmiany mogą wejść w życie.


Serwis dostępny jest pod linkiem:


www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy

.


Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo: