search
menu menu_open

FPP: Tarcza antykryzysowa nie uwzględnia ważnych postulatów przedsiębiorców

27 marca 2020

Gospodarka musi być zabezpieczona przed skutkami pandemii

Federacja Przedsiębiorców Polskich wyraża zaniepokojenie faktem, iż ostateczna treść przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie odzwierciedla poprawek licznie zgłaszanych przez organizacje polskich przedsiębiorców i przedstawionych w Ministerstwie Rozwoju w formie szczegółowych rozwiązań w procesie konsultacji. Nieuwzględnienie zastrzeżeń praktyków biznesu do projektowanych przepisów sprawia, że wiele instrumentów przewidzianych w ramach rządowego pakietu tarczy antykryzysowej nie zadziała w oczekiwany sposób.


„Skala obecnego zagrożenia dla stabilności polskiej gospodarki i miejsc pracy jest zbyt duża, by można było ryzykować wprowadzanie tak ważnych i pilnie potrzebnych ustaw z przepisami, które wkrótce potem będą wymagały zmian oraz uzupełnienia brakujących zapisów w ramach kolejnej nowelizacji. Podkreślamy, że zdecydowana większość proponowanych przez nas rozwiązań nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla państwa – a co za tym idzie, ich uwzględnienie nie byłoby trudne ani kosztowne. Tymczasem dzięki doprecyzowaniu i uzupełnieniu wielu przepisów, polska gospodarka mogłaby być znacznie skuteczniej zabezpieczona przed skutkami epidemii COVID-19”

– komentuje

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.


Wśród takich nieuwzględnionych propozycji polskich przedsiębiorców należy wymienić m.in.:

•    umożliwienie pracodawcom określenia zasad wykonywania pracy zdalnej

•    umożliwienie pracodawcom wysyłania pracowników na urlop wypoczynkowy

•    ustalenie zasad wynagradzania za czas niewykonywania pracy w związku z epidemią COVID-19

•    uzupełnienie rozwiązań dotyczących wykonywania lub skutków wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych

•    obniżenie czynszów w lokalach handlowych do 2000 m2

•    zawieszenie obowiązku badań lekarskich kwalifikowanych pracowników ochrony

•    zabezpieczenie dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych

•    wprowadzenie uproszczonej procedury wnioskowania o odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu podatków i składek

•    korekta projektowanych przepisów dot. pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego

•    doprecyzowanie zasad przyznawania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń przez starostów

•    rozszerzenie katalogu infrastruktury krytycznej, wymagającej utrzymania ciągłości pracy

•    odroczenie terminu wprowadzenia obowiązku banderolowania płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

•    uregulowania zasad odpłatności za gospodarowanie odpadami na polecenie wojewody

•    przywrócenie wymogów higienicznych pralni szpitalnych lub pracujących dla szpitali

•    zawieszenie limitu czasu pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika

•    uregulowanie tajnego głosowania w organach spółek w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii


W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie uwag przedsiębiorców na końcowym, parlamentarnym etapie prac nad pakietem antykryzysowym. Apelujemy o skorzystanie z praktycznych doświadczeń przedsiębiorców, którzy zwracają uwagę na niepożądane skutki wprowadzenia niewłaściwie sformułowanych oraz niepełnych przepisów.