search
menu menu_open

FPP: Potrzebne uregulowanie wymagań sanitarnych dla pralni szpitalnych

4 sierpnia 2020

Kontakt ze skażoną bielizną szpitalną może powodować zakażenie pacjentów i lekarzy

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że niezbędne jest uregulowanie wymagań sanitarnych pralni wykonujących usługi pralnicze na rzecz szpitali. Bielizna szpitalna może być skażona drobnoustrojami i powodować zakażenia szpitalne . Znane są przypadki ognisk epidemicznych wywołanych przez bakterie, wirusy, grzyby czy pasożyty. Kontakt ze skażoną bielizną szpitalną może być powodem zakażeń nie tylko pacjentów, lecz także pracowników medycznych i personelu pomocniczego – zwłaszcza obecnie podczas pandemii COVID-19. Ryzyko przenoszenia drobnoustrojów dotyczy także pracowników pralni mających kontakt z pościelą używaną przez pacjentów. W kontakcie z osobami ciężko chorymi, o osłabionej odporności szczególne znaczenia ma czystość mikrobiologiczna ubrań ochronnych personelu ma szczególne znaczenie. Zmniejszenie ryzyka przeniesienia drobnoustrojów w placówkach opieki zdrowotnej w Polsce wymaga m.in. właściwego, profesjonalnego procesu prania.

Nie ma wątpliwości, że jakość usług pralniczych, warunki przechowywania wypranej bielizny w pralni, jej transport do szpitala lub na oddział oraz prawidłowe przechowywanie bielizny w szpitalu w znacznym stopniu decydują o czystości mikrobiologicznej bielizny szpitalnej. Na zanieczyszczonej bieliźnie szpitalnej może być nawet 106–108 bakterii jtk/dm2 tkaniny (jednostek tworzących kolonię).

Właściwe pranie bielizny szpitalnej znacznie zmniejsza liczbę drobnoustrojów obecnych na jej powierzchni, a tym samym redukuje ryzyko zakażenia pacjentów i personelu.


„Niestety, w obecnym stanie prawnym,

niektóre wymogi higieniczne dla pralni są tylko bardzo ogólnie określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

. Poza tym zastosowanie znajdują niektóre przepisy ogólne BHP . Wymienione rozporządzenia nie odnoszą się jednak w sposób szczególny do pralni szpitalnych i pralni wykonujących usługi dla szpitali. Przepisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie dotyczą pralni szpitalnych. Takie regulacje po raz ostatni przewidywało rozporządzenie z 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Niestety, utraciło ono moc w 2012 r. Odtąd p

olskie prawo nie reguluje wymagań sanitarnych i higienicznych pralni i usług prania wykonywanych dla szpitali – a w dobie koronawirusa staje się to coraz poważniejszą potrzebą– podkreśla

Grzegorz Lang, radca prawny, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).W celu usunięcia luki w przepisach sanitarno-higienicznych dotyczących szpitali,

Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych pralni wykonujących usługi pralnicze na rzecz szpitali

. Takie rozporządzenie określiłoby wymagania sanitarne i higieniczne:

• pomieszczeń i urządzeń pralni podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (tj. pralni wewnątrzszpitalnej) oraz podmiotu wykonującego na rzecz takich podmiotów usługi pralnicze;

• procesów prania i dezynfekowania bielizny używanej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Federacja proponuje, żeby jakość prania była określona w sposób obiektywny, za pomocą norm europejskich (przede wszystkim normy EN¬ 14065 „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia mikrobiologicznego”) i konkretnych, weryfikowalnych paramentów czystości mikrobiologicznej, wzorowanych na parametrach wypracowanych przez niemiecki państwowy Instytut Roberta Kocha (specyfikacja: RAL-GZ 992/2).