search
menu menu_open

FPP reprezentatywną organizacją przedsiębiorców

7 października 2020

FPP dołączy do Rady Dialogu Społecznego

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o stwierdzeniu reprezentatywności FPP. Tym samym FPP złożyła wniosek do Prezydenta RP o powołanie przedstawicieli do Rady Dialogu Społecznego (RDS) zgodnie z ustawą.

RDS jest ciałem ustawowym, w skład którego wchodzą organizacje pracodawców, związków zawodowych i przedstawiciele Rządu. Zgodnie z zapisami ustawy, RDS ma zajmować się sprawami społecznymi i w celu ich najlepszej realizacji prowadzić trójstronny dialog. RDS na przestrzeni ostatnich lat może pochwalić się kilkoma sukcesami, obejmującymi m.in. pozytywne zmiany ustawy zamówienia publiczne czy oskładkowanie umów zleceń osiągnięte w pełnym konsensusie wszystkich stron dialogu.


„W RDS najważniejszym jest sposób prowadzenia dialogu. Dialog w moim pojęciu jest wymianą poglądów i przekonywaniem pozostałych stron do swoich racji. Nie można mówić o dialogu, kiedy jedna ze stron – korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji – wysłuchuje co prawda racji stron, ale na końcu narzuca pozostałym uczestnikom dialogu swoją wolę. Nie powiem nic nowego stwierdzając, że dialog jest sztuką kompromisu. Niestety, ostatnio w  prowadzonym dialogu tego kompromisu brakuje. Osobiście uważam, że ustalenia, w trakcie których każda ze stron jest chociaż trochę zadowolona, łatwiej realizować niż wówczas, kiedy nawet tylko jedna strona zostaje niezadowolona”

– podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy, której zadaniem jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.