search
menu menu_open

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości

25 lutego 2021

Gospodarcze konsekwencje opóźnienia implementacji europejskiej dyrektywy restrukturyzacyjnej

Mając na względzie obecną sytuację gospodarczą spowodowaną trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, w tym przede wszystkim stale rosnącą liczbę przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na pilną konieczność wdrożenia oraz zapewnienia odpowiednich ram prawnych dla efektywnych procesów restrukturyzacji sądowej.

Jednym z kluczowych zagadnień jest obecnie zachowanie płynności finansowej wszystkich podmiotów gospodarczych, co w dużym stopniu może zostać osiągnięte właśnie poprzez

odpowiednie mechanizmy restrukturyzacji sądowej w adekwatny sposób wyważające interesy wierzycieli oraz dłużników

. Fundamentalnego znaczenia nabiera obecnie zwłaszcza konieczność zapobiegania sytuacji, w której przedsiębiorstwa nie mogące wyjść z zadłużenia zmuszone zostaną do ogłoszenia upadłości pociągającej za sobą innych przedsiębiorców, którzy nie otrzymując zapłaty także popadliby w problemy finansowe (zatory płatnicze).

W chwili obecnej, ze względu na znaczące obciążenie sądów stale rosnącą ilością postępowań restrukturyzacyjnych oraz ograniczenia w bieżącej działalności sądów wynikające z obostrzeń epidemiologicznych, efektywność oraz szybkość procesów restrukturyzacji uległy znaczącemu pogorszeniu, co nawet w bliskiej perspektywie generuje

istotne ryzyka dla płynności obrotu gospodarczego i prawnego

.

W tym też względzie

Rada Przedsiębiorczości apeluje o możliwie najszybszą implementację Dyrektywy Restrukturyzacyjnej

do polskiego porządku prawnego, dzięki czemu polskie prawo restrukturyzacyjne zostałoby uzupełnione o szereg istotnych rozwiązań usprawniających sądowe postępowania restrukturyzacyjne i mogących zaadresować wyżej zidentyfikowane trudności. Nowe narzędzia, w szczególności dotyczące wprowadzenia jednolitego i powszechnie dostępnego systemu wczesnego ostrzegania, mogą pomóc osiągnąć zamierzony cel zapewnienia kontynuowania działalności gospodarczej przez dłużnika przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wierzycieli.

Z racji skali oraz dynamiki zagrożeń, jakie wiążą się z obecną sytuacją wywołaną pandemią,

Rada Przedsiębiorczości wzywa do nadania pracom legislacyjnym we wskazanym obszarze wysokiego priorytetu

, przy jednoczesnym, jak najdalej idącym uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez poszczególne sektory gospodarki, w tym zwłaszcza – wierzycieli. Szybka harmonizacja polskiego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z Dyrektywą Restrukturyzacyjną jest wysoce pożądana.

Biorąc powyższe pod uwagę,

Rada Przedsiębiorczości z niepokojem przyjmuje informację o niedawnym wystąpieniu przez Polskę do Komisji Europejskiej o przedłużenie terminu na implementację Dyrektywy Restrukturyzacyjnej

, który pierwotnie zakładał wdrożenie przepisów Dyrektywy do lipca 2021 roku. W ocenie Rady Przedsiębiorczości, przesunięcie terminu implementacji może jedynie

niepotrzebnie odłożyć w czasie konieczne już teraz zmiany w polskim prawie restrukturyzacyjnym

, które z każdym kolejnym dniem pandemii są coraz bardziej pilne i wymagające możliwie najszybszego wdrożenia.

Jednocześnie Rada Przedsiębiorczości z niepokojem odnotowuje fakt, iż

w miejsce przedłużenia czasu na implementację Dyrektywy Restrukturyzacyjnej proponuje się przedłużenie obowiązywania dotychczasowych przepisów regulujących tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

. Pierwsze doświadczenia z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym pokazują, iż nie tworzy ono efektywnych ram prawnych dla transparentnego dialogu dłużnika z wierzycielami prowadzącego do uzgodnienia propozycji układowych. Podstawowymi zdiagnozowanymi na tym etapie problemami są: brak komunikacji dłużnika i nadzorcy z wierzycielami oraz sprowadzenie roli i działań wierzycieli do głosowania/skarżenia układu. W konsekwencji, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne:

  • nie realizuje jednej z naczelnych zasad prawa restrukturyzacyjnego, tzn. zasady równowagi i ochrony słusznych praw dłużnika i wierzycieli oraz
  • nie realizuje jednego z głównych celów Dyrektywy Restrukturyzacyjnej, którym jest zapewnienie możliwości negocjacji planu restrukturyzacji.

Powyższe, niepełne i prowizoryczne rozwiązanie, powinno zatem możliwie jak najszybciej zostać zastąpione kompleksową nowelizacją krajowego prawa restrukturyzacyjnego, wdrażającą Dyrektywę Restrukturyzacyjną.