search
menu menu_open

FPP zaprasza partie polityczne do dialogu na temat ochrony zdrowia w najtrudniejszym dla Polski momencie wywołanym przez COVID-19

15 marca 2021

Pakiet rozwiązań na rzecz ochrony zdrowia – wystarczy 6 zł miesięcznie

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) prezentuje pakiet dla ratowania zdrowia Polaków opracowany przez Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Pakiet obejmuje zwiększenie nakładów dzięki niewielkiemu wzrostowi składki zdrowotnej oraz wprowadzenie Pracowniczych Planów Zdrowotnych. Dzięki temu możliwe byłoby nie tylko uzyskanie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6%PKB, ale nawet przekroczenie tych założeń – ponieważ rośnie dług zdrowotny, nowe wyzwania wymagają nowych technologii, potrzeby wynikające z pandemii są ogromne, a ponadto rośnie presja płacowa zawodów medycznych.

CALPE proponuje stopniowe, podwyższanie składki zdrowotnej o 0,25 pkt proc. rocznie przez okres 4 kolejnych lat, finansowane po stronie pracodawcy. Każda taka podwyżka zwiększy wpływy do NFZ o ok. 2,7 mld zł rocznie (0,11% PKB), realizując blisko połowę wymaganego wzrostu finansowania ochrony zdrowia. W odniesieniu do pracownika otrzymującego najniższe wynagrodzenie, podwyżka składki zdrowotnej o 0,25 pkt proc. przekładałaby się na wzrost kosztów pracy jedynie o 6 zł, a na poziomie średniej płacy – 12 zł. Dla porównania, wzrost kosztów zatrudniania pracownika zarabiającego przeciętne wynagrodzenie w pandemicznym 2020 r. wyniósł ponad 293 zł miesięcznie.


„Walka z COVID-19 przyczyniła się do wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, jednak ma on charakter przejściowy. W 2021 r. zgodnie z ustawą budżetową i planem finansowym NFZ, poziom nakładów zrówna się z minimum wymaganym przez ‘Ustawę 6%’. W celu wypełnienia wymogów ustawowych, od 2021 r. tempo wzrostu nakładów na ochronę zdrowia musi znacząco przyspieszyć w stosunku do dotychczasowych wyników – rosnąc o 0,25-0,27% PKB rocznie aż do 2024 r. Aby osiągnąć trwałe zwiększenie nakładów na zdrowie w kolejnych latach, konieczne jest wzmocnienie stałych mechanizmów jej finansowania – realizacja ‘Ustawy 6%’ nie powinna opierać się wyłącznie na doraźnych dotacjach budżetowych”

– podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

.

Stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w formie Pracowniczych Planów Zdrowotnych oraz Indywidualnych Planów Zdrowotnych (PPZ) pozwoliłoby na finansowanie działań w zakresie profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych oraz kardiologicznych. PPZ byłyby prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, co dodatkowo zabezpieczałoby interes uczestników systemu. Bazowy zakres ubezpieczenia w ramach PPZ obejmowałby leczenie onkologiczne i kardiologiczne, dając dostęp do innowacyjnych terapii oraz gwarancję maksymalnego okresu oczekiwania na konsultacje u specjalistów.

Istniałaby możliwość dokupienia rozszerzonego ubezpieczenia w ramach PPZ – wykraczającego poza bazowy zakres – przez uczestnika, pracodawcę lub w formule współpłacenia.


„Pracownicze Plany Zdrowotne stanowiłyby pomost pomiędzy ubezpieczeniem obowiązkowym, a ubezpieczeniami czysto prywatnymi. Ich konstrukcja (składka określona jako procent wynagrodzenia) zawiera w sobie rozwiązania solidarnościowe, a nie jedynie czysto komercyjne. System automatycznego zapisu przy zachowaniu dobrowolności systemu stwarza szanse na osiągnięcie wyższego poziomu ubezpieczonych bez podnoszenia poziomu bezwzględnie obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń. Zachęty behawioralne w postaci bonusów za profilaktykę przyczyniają się do ograniczenia kosztów w systemie ochrony zdrowia”

– dodaje

Marek Kowalski

.

Proponowane zasady uczestnictwa w PPZ:

• dobrowolne uczestnictwo z automatycznym zapisem (opt-out)

• bazowa składka na PPZ wynosi 0,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej

• zachęta od państwa – ubezpieczonym partycypującym w PPZ przysługuje zwiększenie odliczenia składki zdrowotnej z 7,75% do 8,00% podstawy wymiaru, co w praktyce niwelowałoby efekt pierwszej podwyżki składki zdrowotnej w 2022 r.

• członkowi PPZ wypłacana jest premia roczna w wysokości 100 zł w przypadku realizacji pełnego planu w zakresie profilaktyki