search
menu menu_open

FPP: Przemysł gotowy do dyskusji o energii oraz kosztach obowiązków środowiskowych

7 kwietnia 2021

Komitet Energii i Środowiska FPP przedstawi pakiet rozwiązań

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) w ramach powołanego Komitetu Energii i Środowiska opracuje pakiet rozwiązań dotyczących dekarbonizacji przemysłu oraz kosztów obowiązków środowiskowych. Propozycje obejmą możliwości zapewnienia niskich hurtowych cen energii elektrycznej, zaangażowania przemysłu – w szczególności energochłonnego – we wsparcie w osiągnięciu przez Polskę celów klimatycznych na 2030 rok oraz zapewnienie niskich kosztów obowiązków środowiskowych i usprawnienie procedur administracyjnych.

Komitet Energii i Środowiska FPP powstał w odpowiedzi na zauważony problem systematycznego tracenia międzynarodowej konkurencyjności przez polski przemysł – zarówno wobec konkurentów z krajów UE, jak i z krajów trzecich. Przyczyną są niewłaściwe regulacje, które skutkują miedzy innymi najwyższymi hurtowymi cenami energii elektrycznej w skali Europy. Tymczasem, czego jasno dowodzi obecny kryzys pandemiczny oraz czego dowiódł światowy kryzys finansowy 2008 r. – tylko silny i zdrowy przemysł gwarantuje, że Polska skutecznie wykorzysta swoją historyczną szansę wyrównania poziomu życia z krajami zachodniej Europy.


„Komitet Energii i Środowiska FPP podejmuje wyzwania związane z dekarbonizacją przemysłu. W tym zakresie kluczowe jest zapewnienie taniej, niskoemisyjnej energii oraz – w zakresie niezbędnych inwestycji – zaangażowanie finansowe Państwa. Ponadto ważne są obowiązki środowiskowe – w tym związane z gospodarką odpadami i nierównym traktowaniem konkurencji spoza UE. Obie powyższe kwestie powiązane są z problemem zachowania międzynarodowej konkurencyjności europejskiego przemysłu”

– podkreśla

Jerzy Kozicz, przewodniczący Komitetu Energii i Środowiska FPP, prezes zarządu CMC Poland

.


Pakiet opracowany przez Komitet Energii i Środowiska FPP obejmie:

1.

Zapewnienie niskich hurtowych cen energii elektrycznej


a. Obniżenie hurtowych cen energii elektrycznej przez znaczący rozwój mocy wytwórczych lądowej energetyki wiatrowej – obecnie najtańszej technologii produkcji energii elektrycznej. W tym celu niezbędne są zmiany łagodzące zasadę 10H oraz inne zmiany regulacyjne przyspieszające i upraszczające proces inwestycyjny w lądową energetykę wiatrową.

2.

Umożliwienie zaangażowania przemysłu, w szczególności energochłonnego, we wsparcie w osiągnięciu przez Polskę celów klimatycznych na 2030 r.


b. Rozwój autoprodukcji z OZE poza miejscem prowadzenia podstawowej działalności – zmiany regulacyjne w tym zakresie przyczyniłyby się do wyjątkowo szybkiego rozwoju mocy OZE w Polsce w ciągu kilku lat.

c. Wsparcie w ramach funduszy europejskich projektów celowych przemysłu, prowadzących do osiągnięcia korzyści środowiskowych, obniżenia emisji bezpośrednich oraz projektów autoprodukcji energii z OZE.

3.

Zapewnienie niskich kosztów obowiązków środowiskowych i usprawnienie procedur administracyjnych


a. Racjonalizacja nadmiernych obowiązków przez zniesienie m. in. obowiązku monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia roszczeń dla odpadów niepalnych.

b. Reforma, uproszczenie i skrócenie terminów dla procedur administracyjnych w procesie inwestycyjnym.

c. Przyśpieszenie wydawania decyzji administracyjnych przez odstąpienie / zawieszenie kontroli organów (WIOŚ i p.poż) w czasie epidemii wirusa COVID – 19.

d. Potrzeba zahamowania dalszego wzrostu kosztów gospodarowania odpadami.

e. Poprawa funkcjonalności Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), przez uwzględnienie uwag przemysłu oraz konsultowanie nowych rozwiązań w BDO z jego użytkownikami.

f. Opracowanie i wdrożenie racjonalnego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialność Producenta (ROP) uwzględniającego specyfikę przemysłu.

g. Zapewnienie zachęt finansowych dla przemysłu gospodarującego odpadami zgodnie z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

h. Stworzenie ram prawnych umożliwiających gospodarowanie odpadami zgodnie z GOZ przez wypracowanie z przemysłem m.in. nowych rozwiązań, np. zdefiniowanie „surowców wtórnych” oraz wprowadzenie ułatwień regulacyjnych dla nowej grupy surowców.

i. Stworzenie mechanizmów przeciwdziałania eksportowi cennych surowców wtórnych z UE do krajów trzecich, w których normy środowiskowe nie są przestrzegane i egzekwowane