search
menu menu_open

FPP: Konstytucja Biznesu nie chroni przedsiębiorców

23 marca 2022

Trzeba wprowadzić ochronne zapisy do Kodeksu karnego

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że Konstytucja Biznesu nie chroni przedsiębiorców zgodnie z jej zapisami o domniemaniu uczciwości przedsiębiorcy oraz rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Niestety, urzędnicy w obawie przed odpowiedzialnością wynikającą z art. 231 Kodeksu karnego nie stosują korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań i niemal każda sporna sprawa trafia do sądu. Utrudnia to działalność gospodarczą i zwiększa niepewność prawną dla firm. Rozwiązaniem jest wprowadzenie zapisów Konstytucji Biznes do Kodeksu karnego i zwolnienie urzędników z odpowiedzialności, jeśli stosują te konkretne przepisy Konstytucji Biznesu.

FPP postuluje dodanie do Kodeksu karnego §5 w brzmieniu: „§5. Nie popełnia przestępstwa określonego w §1 i 3 funkcjonariusz publiczny, który, biorąc udział w przygotowaniu lub wydaniu rozstrzygnięcia w postępowaniu określonym ustawą, przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków przy ustaleniu stanu faktycznego lub treści normy prawnej wskutek usprawiedliwionego błędnego przekonania, że zachodzi wątpliwość podlegającą rozstrzygnięciu na korzyść przedsiębiorcy albo podatnika.”


„Istotny krok naprzód można wykonać przez zmianę Kodeksu karnego w kontekście odpowiedzialności urzędniczej. Obecnie bowiem dyrektywy zakodowane w Prawie przedsiębiorców – domniemanie uczciwości przedsiębiorcy oraz rozstrzyganie wątpliwości co do prawa na korzyść przedsiębiorcy – napotykają na barierę w postaci art. 231 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa nadużycia władzy. Stąd propozycja uzupełnienia tego przepisu. W ten sposób można urzeczywistnić gwarancje zawarte w Prawie przedsiębiorców i sprawić, by urzędnicy podejmujący decyzje w indywidualnych sprawach przedsiębiorców zyskali autentyczną swobodę decyzyjną w ramach obowiązujących przepisów. Mówiąc wprost, by w razie powzięcia wątpliwości co do prawa nie obawiali się podjąć decyzji na korzyść przedsiębiorcy. Jeśli ta kwestia pozostanie nierozwiązana – nie będzie można winić urzędników za to, że zamiast podejmować decyzje domagają się przedstawienia kolejnych dokumentów, opracowań, ekspertyz czy oczekują na interpretację przepisów w celu rozwiania wątpliwości”

– podkreśla

Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Ogólne założenia i kierunkowe rozwiązania „Konstytucji biznesu”, w tym katalog zasad takich jak „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” czy „domniemanie uczciwości przedsiębiorcy” były godne poparcia i słusznie uwzględniono je w ustawie – Prawo przedsiębiorców, stanowiącej trzon pakietu „Konstytucji biznesu”. Zasady te pozwoliły nieco wzmocnić pozycję przedsiębiorcy względem administracji państwowej różnych szczebli.