search
menu menu_open

FPP: Żywienie szpitalne – potrzeba minimalnej stawki dziennej

13 kwietnia 2022

Rozporządzenie to krok w dobrym kierunku

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) podkreśla, że krokiem w dobrym kierunku jest inicjatywa Ministerstwa Zdrowia, które przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia z 14 marca br. w sprawie określenia wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Aby mogło stać się ono czynnikiem sprawczym ważnych zmian i rozwiązania problemów, powinno zawierać m.in. uregulowanie tak istotnej kwestii jak określenie stawki żywieniowej na pacjenta, która będzie podlegała corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji. Szczególnie w sytuacji, kiedy polskie ustawodawstwo określa dzienną stawkę żywieniową w wojsku, a także w więziennictwie. Dlaczego więc nie określa jej w szpitalnictwie? W rezultacie najbardziej poszkodowani są pacjenci, którzy nie mają zagwarantowanych standardów w zakresie żywienia.

Obszar żywienia szpitalnego od lat jest tematem dyskusji i debat, ale do tej pory pozostaje nieuregulowany, a to stwarza konkretne problemy zarówno dla zarządów szpitali, jak i przedsiębiorstw działających w tym sektorze.


„W naszej opinii kluczowe byłoby doprecyzowanie źródeł finansowania żywienia w szpitalach. Uzasadnienie do projektowanego rozporządzenia mówi o tym, że postulowana zmiana ‘wpłynie korzystnie nie tylko na standard organizacyjny jednostki, ale także skuteczność procesu leczniczego i dalsze zdrowienie pacjentów’.

Czy osiągniecie tego celu nie byłoby łatwiejsze, gdyby żywienie szpitalne zostało wpisane do katalogu świadczeń zdrowotnych NFZ?

Pozostając przy kwestiach finansowych należałoby również zapytać, czy przedstawiając projekt podniesienia standardu żywienia w szpitalach ustawodawca przeznaczył dodatkowe środki finansowe na ten cel? Byłby to naturalny krok, zwłaszcza w warunkach narastającej presji inflacyjnej. Niestety, w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia czytamy, że ‘nie będzie ono miał wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego’, tak więc szpitale nie będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie. Podsumowując, mamy do czynienia z bardzo ważną inicjatywą w obszarze żywienia w szpitalach, która daje nadzieję na zmiany i na wymierne korzyści dla pacjentów będących w procesie terapeutycznym. Jednak wydaje się, że aby omawiany projekt rozporządzenia przyniósł realną zmianę polegającą na zdecydowanym podniesieniu standardu żywienia szpitalnego, powinien zostać uzupełniony o rozwiązania kwestii finansowych”

– podkreśla

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.