search
menu menu_open

FPP: Aukcja 5G będzie niezgodna z prawem?

27 stycznia 2023

Trzeba wprowadzić zmiany w procesie konsultacjiFederacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że aukcja 5G, którą planuje ogłosić Prezes UKE, może być niezgodna z prawem. Chodzi o art. 11, który przyznaje Prezesowi UKE nieuzasadnione przepisami prawo do wykluczania określonych dostawców z dostarczania sprzętu do budowy 5G w projekcie decyzji rezerwacyjnej. Jest to niezgodne z ustawą Prawo telekomunikacyjne, a także z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Taki zapis jest nie tylko nieakceptowalny i nie ma podstawy prawnej, ale także istotnie narusza praworządność i jest sprzeczny z najnowszą dyrektywą europejską NIS2, która weszła w życie 16 stycznia 2023 roku.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął długo oczekiwane konsultacje dotyczące aukcji 5G w dniu 20 grudnia 2022 r, które potrwają do 31 stycznia 2023. W ramach przyszłej aukcji przewidziane zostało, że Prezes UKE przekazuje podmiotowi, który wygrał aukcję „

informację o uznaniu dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka

”. Po otrzymaniu takiej informacji zwycięzca aukcji będzie miał obowiązek wycofania z eksploatacji sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład infrastruktury kluczowej, które pochodzą od dostawcy wysokiego ryzyka.

Takie podejście stoi w oczywistej sprzeczności z art. 21 dyrektywy NIS2

. Zgodnie z NIS 2 ocena ryzyka m.in. usług i produktów ICT wykonywana będzie na szczeblu UE i przy udziale przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich. Takie rozwiązanie pozwala na koordynację działań oraz – co szczególnie istotne – budowanie jednolitych standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej UE.


„Przedstawiony w konsultacjach projekt dokumentacji aukcji 5G nie różni się zasadniczo od poprzedniej wersji. Jednym z wyjątków są właśnie regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, które są zadziwiająco zbieżne z licznymi wersjami projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z ostatnich lat, który nie doczekał się nawet akceptacji wewnętrznej przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jednocześnie nie uwzględniają one faktu, że od 16 stycznia 2023 r. obowiązuje dyrektywa NIS2, która w istotny sposób różni się od projektów polskich nowelizacji. W świetle powyższego za niedopuszczalne należy uznać to, żeby w kluczowych na poziomie krajowym kwestiach, jaką niewątpliwie jest aukcja 5G, odwoływać się do postanowień nieobowiązujących w przepisach obowiązującego prawa polskiego i dodatkowo niezgodnych z dyrektywą NIS2”

– podkreśla

Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.


„Niektóre z proponowanych przez Prezesa UKE w ramach konsultacji wymagań dotyczących aukcji 5G odwołują się do nieobowiązujących, a wręcz nieuzgodnionych ostatecznie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. W świetle dyrektywy NIS 2, która właśnie weszła w życie, postanowienia zawarte w dokumentacji aukcyjnej przestają być aktualne. Ich zmiana powinna uwzględniać rozwiązania przyjęte w dyrektywie NIS2, a nie w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który jest już częściowo nieaktualny. Wreszcie, w świetle bardzo zaawansowanych prac sejmowych nad projektem nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej, pojawia się wątpliwość, czy w dostatecznym stopniu na etapie konsultacji uwzględniono całość regulacji prawnych, które docelowo będą regulować m.in. zasady zarządzania zasobami częstotliwości, w tym także aukcji”

– mówi

Wojciech Piszewski, Counsel w kancelarii Maruta Wachta, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach compliance, prawa ochrony danych osobowych i e-commerce

.