search
menu menu_open

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Krajowa Izba Gospodarcza łączą siły

10 lutego 2023

10 kluczowych deklaracji programowychW obliczu wyzwań związanych z trudną sytuacją geopolityczną i gospodarczą, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) postanowiły zacieśnić dotychczasowe relacje w celu wzmocnienia działań i zwiększenia widoczności polskiego biznesu w życiu publicznym i politycznym. Wzmocnienie współpracy w oparciu o wzajemne członkostwo jest intensyfikacją dotychczasowych działań obydwu instytucji. Ostatnie wydarzenia i trendy – m.in. dotyczące prób wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych dochodów, marginalizacji roli Rady Dialogu Społecznego, pominięcia konsultacji z przedsiębiorcami przy pracach nad zmianami ustawy zaostrzającej odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – wyraźnie pokazują, że głos polskiego biznesu musi być bardziej stanowczy i lepiej słyszalny.

 

Obie organizacje podjęły więc decyzję o wzajemnym członkostwie – co oznacza, że Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich, a Federacja Przedsiębiorców Polskich jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Decyzja ta ma swój praktyczny wymiar – ułatwi i wzmocni dotychczasową współpracę, korzystnie wpłynie na przepływ informacji i koordynację wspólnych działań.


– Połączenie Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) to jedno z najważniejszych wydarzeń w odniesieniu do ochrony i wspierania przedsiębiorców w Polsce. Powstaje największa organizacja przedsiębiorców, a wzajemne synergie naszych organizacji dodatkowo wzmocnią możliwości reprezentowania ich interesów. KIG to ogromne doświadczenie, szerokie struktury w całej Polsce i sztab doskonałych ekspertów. FPP wzmacnia te możliwości silną koncentracją na skutecznych rozwiązaniach legislacyjnych, dużą aktywnością w aspekcie tworzenia i przestrzegania prawa. Tylko w ciągu trzech lat przygotowaliśmy 77 projektów ustaw, z czego 23 przeprowadziliśmy przez pełny proces legislacyjny, aż do wejścia w życie. Wspólnie będziemy nadal działać na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Będziemy podejmować inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog ten ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej

– podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.

Wspólne działania obu instytucji koncentrować się będą na koordynacji działań w relacjach z władzami krajowymi i lokalnymi oraz wypracowaniu ekspertyz i stanowisk będących reprezentatywnym głosem polskich przedsiębiorców.

– Z naszej perspektywy jest to również dopełnienie przyjaznych stosunków pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Federacją Przedsiębiorców Polskich. Nasza gospodarka podlegać będzie dalszym dynamicznym zmianom i wchodzi w fazę decydującego rozstrzygnięcia o swoim kształcie na przyszłość. W tej dyskusji, w tym kluczowym momencie, przedsiębiorcy powinni otrzymać większe wsparcie instytucjonalne, a przede wszystkim bardziej przyjazne ramy legislacyjne i regulacyjne – mówi

Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)

.

Jednym z priorytetów w działalności statutowej obu organizacji jest reprezentowanie interesów ich członków, będących przedsiębiorcami lub pracodawcami oraz ich związkami. Zakres i formy działania Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Krajowej Izby Gospodarczej wzajemnie uzupełniają się, a zacieśnienie współpracy pozwoli na pełniejsze i skuteczniejsze wykonywanie wyznaczonych zadań.


FPP i KIG proponują 10 kluczowych postulatów programowych przedsiębiorców:

1.Stanowienie zrozumiałego i stabilnego prawa oraz wzmocnienie dialogu społecznego

a.Monitorowanie wymogu przedstawienia przez Radę Ministrów planu prac legislacyjnych na kolejny rok

b.Wprowadzenie obowiązkowej szczegółowej analizy wpływu projektowanych przepisów na przedsiębiorców do OSR

2.Wzmocnienie dialogu społecznego w systemie stanowienia prawa

3.Stworzenie sprawiedliwego i czytelnego systemu podatkowego przyjaznego nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla małych przedsiębiorców

4.Reforma systemu ubezpieczeń społecznych zapewniająca kolejnym pokoleniom godne warunki emerytalne

5.Przeprowadzenie działań zmierzających do zabezpieczenia rynku pracy przed niekorzystnymi zmianami demograficznymi oraz utrzymania konkurencyjności polskiego rynku pracy i przedsiębiorstw

6.Zapewnienie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej przystającego do reszty polskiej gospodarki

7.Odpowiedzialna i zrównoważona polityka gospodarcza państwa w zakresie długu, kursu, emisji pieniądza oraz jasne określenie roli państwa na rynku

8.Poprawa bezpieczeństwa kraju w obszarach energii i cyberbezpieczeństwa

a.Bezpieczeństwo dzięki rozproszeniu wytwarzania energii

b.Stworzenie hubu zajmującego się tworzeniem systemu cyberbezpieczeństwa

9.Opracowanie reformy systemu ochrony zdrowia, której głównym celem powinna być poprawa zdrowia Polaków

10.Przywrócenie partnerskich stosunków z UE oraz wzmocnienie współpracy z USA

Dane o reprezentatywności połączonych organizacji FPP i KIG:

• Liczba zrzeszonych firm – ponad 32.000

• Liczba osób zatrudnionych przez członków – ponad 1,6 mln osób