search
menu menu_open

Europejskie Rady Pracownicze

28 lutego 2023

Skuteczne forum dialogu na linii pracodawca – pracownicyFederacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że obowiązkiem pracodawców jest stworzenie warunków do funkcjonowania Europejskich Rad Pracowniczych (ERZ) – w ramach partycypacji pracowniczej stanowiącej jeden z filarów europejskiego modelu społecznego. W obliczu współczesnych przemian gospodarczych wpływających na kondycję przedsiębiorstw i sposób zarządzania nimi, ERZ nabierają nowego wymiaru. Ich rola nie powinna ograniczać się wyłącznie do przekazywania informacji pracownikom i wymiany poglądów, ale do bycia aktywnym partnerem wspierająco-doradczym ułatwiającym rozwiązywanie problemów na szczeblu ponadnarodowym.

 


„Prowadzone analizy badawcze pozwoliły uznać, że ERZ mają potencjał, żeby być wsparciem dla kierownictwa centralnego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Istnieje potrzeba ich włączania, ale nie może ona doprowadzać do nadmiernych obciążeń i opóźnień w procesie decyzyjnym kierownictwa. Wymaga to rozważnego działania i współpracy opartej na poszanowaniu słusznych interesów obu stron. ERZ mogą być skutecznym forum dialogu, jednym z elementów przyczyniających się do budowania ładu korporacyjnego. Dzięki wyjaśnianiu spraw trudnych i nowych, które w sposób nieodwracalny modyfikują świat pracy, mogą one przyczynić się do zachowania spokoju i sprawnego zarządzania, a nie eskalowania konfliktów. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, tradycyjne formy zatrudnienia przestają być atrakcyjne – oczekuje się innowacyjności, elastyczności, nowatorskiego podejścia do realizowanych zadań, co nie zawsze odpowiada pracownikom – zwłaszcza starszym pokoleniom, preferującym klasyczny model pracy. Dlatego postępujące przekształcenia na rynku są źródłem nieporozumień, a nawet sporów. Objęcie tych zagadnień procesem informacji i konsultacji jest trafnym posunięciem, aby zwiększać poziom akceptacji nowej rzeczywistości u ogółu pracujących. ERZ powinny być forum wymiany poglądów na temat szans i zagrożeń stosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, zwłaszcza wobec upowszechnienia pracy zdalnej, która zyskała na popularności w czasie pandemii COVID-19”

– podkreśla

prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert ds. rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

, koordynatorka i ekspertka projektu europejskiego pt. „ODNOWA zaangażowania pracowników – kształtowanie ERZ przyszłości” z ramienia FPP, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Europejskie rady zakładowe stanowią formę reprezentacji pracowników na szczeblu przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Jako przykład instytucji dialogu społecznego i zarazem podmiot zbiorowego prawa pracy są one odpowiedzią na postulaty ustanowienia mechanizmów informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami w Unii Europejskiej.

Aktem prawnym określającym ogólne wymogi ustanawiania i działania ERZ jest dyrektywa 2009/38/WE z 6 maja 2009 r.


Federacja Przedsiębiorców Polskich przystąpiła do projektu europejskiego pt. „ODNOWA zaangażowania pracowników – kształtowanie ERZ przyszłości”, aby zweryfikować przydatność ERZ w kształtowaniu właściwych stosunków pracy i ochronie słusznych interesów obu stron – pracowników i pracodawców, których stabilność w ostatnim czasie została mocno zachwiana skutkami pandemii COVID-19, jak również nasilającym się kryzysem gospodarczym. Projekt ten finansowany ze środków Komisji Europejskiej był realizowany w okresie 2021-2023 przez konsorcjum przedstawicieli pracowników i pracodawców z Hiszpanii: Confederación Sindical Independiente FETICO, Confederación de Empresarios de Andalucía; Niemiec: Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH; Włoch: Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori; Rumunii: National Trade Union Confederation CARTEL ALFA; Serbii: Autonomous Trade Union of Commerce Serbia oraz Polski: Formac spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna i

Federacja Przedsiębiorców Polskich jako lider

.