search
menu menu_open

Razem dla biznesu. Porozumienie ZP BCC i FPP

4 kwietnia 2023

4 kwietnia 2023 roku Związek Pracodawców Business Centre Club (ZP BCC) i Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) podpisały porozumienie o współpracy zacieśniające dotychczasową relację organizacji w oparciu o wzajemne członkostwo. Zbliżenie organizacji ma na celu intensyfikację działań w celu wywierania realnego wpływu na decyzje rządu i kształtowanie prawa oraz bardziej skuteczną reprezentację interesów polskich przedsiębiorców.

W obliczu wyzwań związanych z trudną sytuacją gospodarczą Związek Pracodawców Business Centre Club i Federacja Przedsiębiorców Polskich postanowiły podejmować wspólne decyzje. Dzięki tej strategicznej współpracy głos obydwu organizacji będzie lepiej słyszalny i jeszcze bardziej skuteczny w publicznej i politycznej debacie.

– Porozumienie z Federacją Przedsiębiorców Polskich to kamień milowy na naszej drodze do stworzenia silnego frontu na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców. Chcemy razem budować naszą siłę zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i regionalnym. Działając wspólnie możemy zwiększyć skalę, zasięg i możliwości, z których skorzystają wszyscy nasi członkowie – twierdzi Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club. Liczymy, że jeszcze w tym roku dołączą do nas inne organizacje – dodaje.

– Organizacje pracodawców od wielu lat działają na rzecz przedsiębiorczości, prawidłowej legislacji, dobrych standardów w kontaktach biznesowych – dzięki czemu otoczenie prawne i gospodarcze dla firm jest bardziej przystępne. To bardzo ważna i odpowiedzialna rola, podobnie jak ostatnio niezbyt przestrzegane przez rząd konsultacje w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przedsiębiorcy i pracodawcy prywatni we współczesnej Polsce tworzą 12,8 mln miejsc pracy. W przeciwieństwie do sfery budżetowej, w sektorze przedsiębiorstw wynagrodzenia rosną o 14,5% rocznie. W tym samym czasie rząd waloryzuje stawki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej jedynie o 7,8%. Udział przedsiębiorców prywatnych w wytwarzaniu PKB w ostatnich trzech latach wyniósł w sektorze MŚP aż 49,6%, a w sektorze dużych przedsiębiorstw 22,7%. Jak widać z tych danych, nie ma rozwoju społeczno- gospodarczego bez rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego głos przedsiębiorców powinien być ważny i słyszalny. Współpraca i sojusze organizacji przedsiębiorców to element konieczny dla równoważnego dialogu z rządzącymi. Każdy pracodawca, osoby życzliwe biznesowi to rozumieją i wspierają. Porozumienie FPP i BCC pokazuje, że mamy wspólne cele gospodarcze, a także cele programowe – ujęte w 10 kluczowych punktach. Jestem przekonany, że to początek naszych wspólnych działań – wskazuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

– Wspólnie, wykorzystując komplementarność naszych organizacji, chcemy kształtować sposób, w jaki podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. – mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC oraz Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. W obecnej sytuacji panującej na rynku organizacji pracodawców konieczne są działania inkluzywne, a nie wykluczające. To czas na działania pozytywistyczne, pokazujące zdolność i wolę współpracy pomiędzy organizacjami pracodawców, zwłaszcza tych reprezentatywnych, zasiadających w RDS. To czas konsolidacji i współpracy na rzecz naszych członków i wszystkich polskich przedsiębiorców. Razem możemy więcej, razem jesteśmy silniejsi w relacjach z rządem, razem skuteczniej możemy działać na rzecz polskiej gospodarki. Wolimy poświęcić czas i energię w celu uzyskania i wykorzystania synergii w naszych działaniach, zamiast skupiać się na sobie. Tego oczekują polscy przedsiębiorcy, tego oczekują nasi członkowie, tego potrzebuje polska gospodarka. – konkluduje Łukasz Bernatowicz.

BCC, FPP i KIG przedstawiają 10 kluczowych postulatów programowych:

1. Stanowienie zrozumiałego i stabilnego prawa oraz wzmocnienie dialogu społecznego
a. Monitorowanie wymogu przedstawienia przez Radę Ministrów planu prac legislacyjnych na kolejny rok
b. Wprowadzenie obowiązkowej szczegółowej analizy wpływu projektowanych przepisów na przedsiębiorców do OSR
2. Wzmocnienie dialogu społecznego w systemie stanowienia prawa
3. Stworzenie sprawiedliwego i czytelnego systemu podatkowego przyjaznego nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla małych przedsiębiorców
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych zapewniająca kolejnym pokoleniom godne warunki emerytalne
5. Przeprowadzenie działań zmierzających do zabezpieczenia rynku pracy przed niekorzystnymi zmianami demograficznymi oraz utrzymania konkurencyjności polskiego rynku pracy i przedsiębiorstw
6. Zapewnienie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej przystającego do reszty polskiej gospodarki
7. Odpowiedzialna i zrównoważona polityka gospodarcza państwa w zakresie długu, kursu, emisji pieniądza oraz jasne określenie roli państwa na rynku
8. Poprawa bezpieczeństwa kraju w obszarach energii i cyberbezpieczeństwa
a. Bezpieczeństwo dzięki rozproszeniu wytwarzania energii
b. Stworzenie hubu zajmującego się tworzeniem systemu cyberbezpieczeństwa
9. Opracowanie reformy systemu ochrony zdrowia, której głównym celem powinna być poprawa zdrowia Polaków
10. Przywrócenie partnerskich stosunków z UE oraz wzmocnienie współpracy z US