search
menu menu_open

Seminarium o sytuacji uchodźców ukraińskich na opolskim rynku pracy

28 czerwca 2023

Federacja Przedsiębiorców Polskich 27 czerwca 2023 r. zorganizowała w Opolu seminarium poświęcone sytuacji uchodźców ukraińskich na opolskim rynku pracy. Było ono dedykowane pracodawcom z województwa opolskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy strony pracodawców jako uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie opolskim.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele ZUS, PUP oraz WUP dyskutowaliśmy, wyjaśnialiśmy problemy i wskazywaliśmy rekomendacje na rzecz zwiększenia zdolności pracodawców do uczestnictwa w dialogu społecznym i zapewnienia godnej pracy uchodźcom ukraińskim poprzez transfer najlepszych praktyk oraz doświadczeń w zakresie wspierania praw pracowników cudzoziemskich.

W szczególności naszą uwagę skupiliśmy na takich zagadnieniach, jak:
👉 identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą cudzoziemców w województwie opolskim;
👉 wzmocnienie potencjału pracodawców poprzez tworzenie struktur regionalnych;
👉 określenie możliwości i zakresu współpracy pracodawców z innymi podmiotami działającymi w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i lokalnych decydentów;
👉 wskazanie słabych i mocnych stron podejmowanych dotąd działań na rzecz godnej pracy uchodźców ukraińskich oraz wypracowanie rekomendacji.

Podczas spotkania Pani prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich przedstawiła cele i założenia projektu MIGRIGHT 2. Z kolei szczegółowe informacje dotyczące procedury zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy oraz legalizacji zatrudnienia omówili przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, w tym Pan Tomasz Kwiatek – zastępca dyrektora PUP. Natomiast strukturę zatrudnienia obywateli Ukrainy w województwie opolskim w perspektywie porównawczej zaprezentowała Pani Elżbieta Kaczorowska-Rams – zastępca dyrektora ds. dochodów, przedstawiciel oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.

W dyskusji z udziałem lokalnych pracodawców poruszono aktualne problemy dotyczące obywateli z Ukrainy, w szczególności kobiet i praktycznych trudności w ich aktywizacji zawodowej. Zwrócono uwagę na wyzwania przed jakimi stają pracodawcy, jak chociażby niedobór pracowników, rosnące koszty pracy i brak systemowych rozwiązań dotyczących cudzoziemców, w tym brak długofalowej i skoordynowanej polityki migracyjnej.

Sam projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu MIGRIGHT 2 oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.