search
menu menu_open

Seminarium regionalne o sytuacji uchodźców ukraińskich na podkarpackim rynku pracy

3 lipca 2023

Federacja Przedsiębiorców Polskich 29 czerwca 2023 r. zorganizowała w Rzeszowie seminarium regionalne skierowane do pracodawców działających na podkarpackim rynku pracy i zainteresowanych problematyką zatrudniania cudzoziemców.  Wydarzenie odbyło się  w ramach projektu „MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy strony pracodawców jako uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie podkarpackim.

Na spotkaniu  wspólnie dyskutowaliśmy, w tym wyjaśnialiśmy problemy i wskazywaliśmy rekomendacje na rzecz zwiększenia zdolności pracodawców do uczestnictwa w dialogu społecznym i zapewnienia godnej pracy uchodźcom ukraińskim poprzez transfer najlepszych praktyk oraz doświadczeń w zakresie wspierania praw pracowników cudzoziemskich.

W szczególności skupiliśmy naszą uwagę na takich zagadnieniach, jak:
– identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą cudzoziemców w województwie podkarpackim;
– wzmocnienie potencjału pracodawców przez tworzenie struktur regionalnych;
– określenie możliwości i zakresu współpracy pracodawców z innymi podmiotami działającymi w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i lokalnych decydentów;
– wskazanie słabych i mocnych stron podejmowanych dotąd działań na rzecz godnej pracy uchodźców ukraińskich oraz wypracowanie rekomendacji.

Podczas spotkania Pani prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich przedstawiła cele i założenia projektu MIGRIGHT 2. Z kolei Pani Marzena Pasternak z  Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie omówiła zagadnienia dotyczące legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Natomiast Pani Katarzyna Kubis-Ciupińska – Kierownik Wydziału Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprezentowała informacje odnoszące wsparcie obywateli Ukrainy na podkarpackim rynku pracy.

Pracodawcy uczestniczący w spotkaniu zwrócili uwagę na aktualne wyzwania i problemy związane z niedoborem pracowników i rosnącymi kosztami zatrudnienia, a także na brak długofalowej i skoordynowanej polityki migracyjnej.

Przedmiotowy projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu MIGRIGHT 2 oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.