search
menu menu_open

FPP zorganizowała spotkanie dla świętokrzyskich pracodawców

19 lipca 2023

Federacja Przedsiębiorców Polskich 18 lipca br. w Kielcach zorganizowała seminarium regionalne dla pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, zainteresowanych problematyką zatrudniania cudzoziemców.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Podczas spotkania Pani prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert FPP omówiła założenia niniejszego projektu oraz przybliżyła uczestnikom seminarium informacje dotyczące działalności Federacji.

Natomiast przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprezentowali działania podejmowane przez publiczne służby zatrudnienia. Pan Paweł Maj z Zespołu Badań i Analiz Rynku Pracy, przedstawił prezentację „Migranci przymusowi z Ukrainy na świętokrzyskim rynku. Z kolei Pani Agnieszka Kobus-Widz Kierownik Wydziału Polityk Rynku Pracy omówiła projekt dotyczący wsparcia Ukraińców „Razem możemy więcej”.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy strony pracodawców jako uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie świętokrzyskim. Podczas seminarium dyskutowano m.in. na temat:

  •  identyfikacji najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą cudzoziemców zatrudnionych w województwie świętokrzyskim;
  • wzmocnienia potencjału pracodawców przez tworzenie struktur regionalnych;
  • określenia możliwości i zakresu współpracy pracodawców z innymi podmiotami działającymi w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i lokalnych decydentów;
  •  słabych i mocnych stron podejmowanych dotąd działań na rzecz godnej pracy uchodźców ukraińskich oraz wypracowania rekomendacji.

W drugiej części spotkania przedstawiciele FPP omówili zagadnienia dotyczące budowania efektywnego dialogu społecznego na poziomie regionalnym oraz wzmacniania reprezentacji pracodawców w realizowaniu działań na rzecz zatrudnienia i zapewnienia godnych warunków pracy uchodźcom ukraińskim.

Pracodawcy uczestniczący w spotkaniu zwracali uwagę na problemy związane z niedoborem pracowników na lokalnym rynku pracy, niedopasowaniem kompetencji po stronie cudzoziemców do potrzeb świętokrzyskiego rynku  pracy, a także na brak działań o charakterze systemowym w zakresie polityki migracyjnej. W ich ocenie decyzje podjęte przez administrację po wybuchu wojny w Ukrainie były słuszne, ale miały one wymiar doraźny, a nie długofalowy. Nie rozwiążą one aktualnych i przyszłych problemów polskiego rynku pracy, związanych chociażby z sytuacją demograficzną naszego kraju. Celem rządu powinna być aktywizacja zawodowa i społeczna uchodźców z Ukrainy, aby nie tylko podjęli oni pracę w Polsce, ale również wiązani z nią swoją przyszłość. Aktualnie nasz kraj bardzo często jest jedynie przystankiem w drodze na Zachód, a osoby, które przebywają tu już dłuższy czas korzystają ze świadczeń i nierzadko nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia.

Projekt w ramach, którego odbyło się przedmiotowe seminarium ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu MIGRIGHT 2 oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.