search
menu menu_open

Seminarium online dla pracodawców ze świętokrzyskiego

10 listopada 2023

Federacja Przedsiębiorców Polskich 9 listopada 2023 r. zorganizowała seminarium on-line dla pracodawców ze świętokrzyskiego. Tematem spotkania był dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia uchodźców ukraińskich.

 

W trakcie seminarium kontynuowaliśmy dyskusję z naszego spotkania w Kielcach z 18 lipca br., dotyczącą zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce oraz wymieniliśmy się doświadczeniami w tym zakresie. Dodatkowo omówiliśmy rolę dialogu społecznego oraz rolę pracodawców w województwie świętokrzyskim.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, a także kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Urzędu Pracy.

Pani Joanna Barwinek z WUP przedstawiła informacje dotyczące sytuacji cudzoziemców na świętokrzyskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy. Zwróciła uwagę na specyfikę rynku pracy w tym regionie, w tym duży udział rolnictwa oraz poważne problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa.

Z kolei Pani dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła aktualną sytuację na polskim rynku pracy oraz perspektywy jej zmiany. Podkreśliła znaczenie kontekstu legislacyjnego, w tym projektów ustaw dotyczących cudzoziemców oraz aktywności zawodowej, których nie udało się przeprocedować w upływającej właśnie kadencji Sejmu. W jej ocenie prace nad rozwiązaniami kluczowymi dla funkcjonowania rynku pracy, powinny być dalej kontynuowane, jak chociażby kwestia oddzielenia statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego.

Podczas spotkania omówiliśmy również projekty i inicjatywy realizowane w województwie świętokrzyskim, których celem była pomoc i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. W gronie pracodawców przedyskutowaliśmy także bariery w zatrudnianiu obywateli Ukrainy. Jako najczęstsze problemy wskazywane były m.in.: bariery językowe, duża niepewność po obu stronach, brak wsparcia psychologicznego, niechęć do podejmowania pracy poniżej kwalifikacji.

W kolejnej części seminarium odnieśliśmy się do kontekstu regionalnego – roli pracodawców, związków regionalnych i dialogu na rzecz godnych warunków zatrudnienia dla uchodźców z Ukrainy. Pracodawcy, w tym przedstawiciele związków regionalnych FPP (będących w trakcie rejestracji w KRS) podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w tym zakresie. Zwrócili m.in. uwagę na zagadnienia dotyczące asymilacji, potrzeby prowadzenia długoterminowej polityki migracyjnej oraz realizacji polskiego interesu poprzez włączenie na stałe pracowników z Ukrainy do polskiego rynku pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.