search
menu menu_open

FPP inicjuje na forum Rady Dialogu Społecznego prace nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych

22 marca 2024

Ogromna część środków z KPO i funduszy strukturalnych będzie wydawana w drodze udzielania zamówień publicznych. Aby w pełni wykorzystać szansę, jaką będą te środki, Federacja Przedsiębiorców Polskich zainicjowała na forum Rady Dialogu Społecznego prace nad projektem nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

Propozycje FPP koncentrują się na usunięciu zdiagnozowanych przez przedsiębiorców „wąskich gardeł”, które mogą znacznie utrudnić lub zmniejszyć efektywność wydatków ze środków unijnych. Przede wszystkim chodzi o zmniejszenie kosztów ubiegania się i wykonywania zamówień publicznych przez uelastycznienie warunków zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ograniczenie dyskrecjonalnej władzy zamawiających.

W ostatnich latach dochodzi do coraz większego rozziewu między różnymi obowiązkami dotyczącymi ochrony środowiska i spraw socjalnych w Unii Europejskiej i u naszych partnerów handlowych. Nadchodzące lata, wraz z realizacją ambitnych zamierzeń Unii Europejskiej.

Drugim motywem postulowanych zmian jest wyrównanie szans wykonawców unijnych wobec ostrej konkurencji wykonawców spoza Unii, którzy nie muszą spełniać wielu wysokich wymogów dotyczących kwestii środowiskowych, socjalnych i ładu korporacyjnego, ogólnie znanych pod angielskim akronimem ESG (ang. environmental, social and corporate governance). Jednym z nich jest kosztowny wymóg sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, któremu stopniowo będzie polegało coraz więcej firm w Unii.

Dlatego w celu wyrównania warunków konkurencji o zamówienia publicznego, należy włączyć obowiązek stosowanie zasad sprawozdawczości ESC w odniesieniu do wszystkich wykonawców w Polsce, bez względu na ich pochodzenie.