search
menu menu_open

FPP: Wiele postulatów ekspertów wciąż niespełnionych

4 czerwca 2024

Federacja Przedsiębiorców Polskich opublikowała „Monitor stanu systemu opieki nad pacjentami z rakiem gruczołu krokowego”. To narzędzie umożliwiające analizę postępów zmian w systemie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nowotworów gruczołu krokowego w Polsce. Celem publikacji jest monitorowanie stanu realizacji postulatów wypracowanych w ramach prac nad raportem „Wprost o prostacie. Co należy zmienić w systemie opieki nad chorymi z nowotworem gruczołu krokowego w Polsce?”, będącego wynikiem dyskusji z przedstawicielami instytucji publicznych, ekspertów medycznych oraz organizacji pacjentów.

Rak gruczołu krokowego to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn. Odpowiada za 21% wszystkich rozpoznań onkologicznych u Polaków i jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn. W latach 2000-2021 liczba rozpoznań wzrosła trzykrotnie, a liczba zgonów o 74%. Zgodnie z danymi WHO w Polsce wskaźnik śmiertelności w 2020 r. wynosił 16,6 na 100 tys. i był jednym z najwyższych w Europie.

Dostrzegając istotne wyzwanie, jakim jest rak gruczołu krokowego, Federacja Przedsiębiorców Polskich zainicjowała projekt „Wprost o prostacie”, którego efektem była m.in. opublikowana w lutym 2023 r. mapa drogowa zmian w systemie opieki nad pacjentami. Dokument został opracowany dzięki współpracy z przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pacjentów i ekspertami medycznymi. W publikacji zawarto konkretne rekomendacje działań w zakresie zmian systemowo-organizacyjnych leczenia raka gruczołu krokowego, w dziedzinie profilaktyki i wczesnej diagnostyki, edukacji społecznej oraz dostępu do technologii medycznych.

Po roku od publikacji raportu, Komitet ds. Ochrony Zdrowia FPP przeanalizował zmiany, jakie w ciągu ostatnich miesięcy zaszły w systemie organizacji obszaru raka gruczołu krokowego w Polsce. Jak wynika ze zgromadzonych danych, nawet pomimo spadku liczby pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia w poradni onkologicznej czy urologicznej, nie skrócił się czas potrzebny do uzyskania świadczenia, a wręcz w III kwartale 2023 r. był on dłuższy niż I kwartale 2023 r. Na tym polu zaobserwowano również istotne różnice pomiędzy poszczególnymi województwami, co wskazuje na nierówności geograficzne w dostępie do świadczeń.

W ramach „Monitora stanu systemu opieki nad pacjentami z rakiem gruczołu krokowego” przeanalizowany został również stan realizacji postulatów, które były wynikiem prac ekspertów nad raportem strategicznym „Wprost o prostacie”. Spośród 19 postulatów z Mapy Drogowej żaden nie został zrealizowany w pełni. Częściowo zrealizowano 9 z nich, a przy 10 widnieje status „brak realizacji”.

„Monitor stanu systemu opieki nad pacjentami z rakiem gruczołu krokowego” będzie cykliczną publikacją Komitetu ds. Ochrony Zdrowia FPP. Monitorowanie procesów dotyczących zmian systemu profilaktyki, diagnostyki czy leczenia nowotworów gruczołu krokowego oraz przedstawienie tych informacji w syntetyczny sposób, ma umożliwić osobom zainteresowanym śledzenie oraz bieżącą weryfikację działań podejmowanych przez instytucje publiczne na rzecz polskich pacjentów.