Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19

Projekty UE

 

Federacja Przedsiębiorców Polskich realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Celem projektu jest zbadanie oczekiwań pracodawców w kontekście zatrudnienia starszej kadry oraz potrzeb pracowników 50+ wobec zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID-19.

Projekt dotyczy badań na 1500 respondentach. Badanie odnosi się do sytuacji pracowników 50+ i opracowania rekomendacji, które przyczynią się do dobrych zmian w polityce zatrudnienia.

Problem starzejącego się społeczeństwa wpływa na rynek pracy. Dostrzegalny jest rosnący deficyt pracowników. Jednym z koniecznych działań jest wydłużanie aktywności zawodowej. Ważne jest promowanie wszelkich rozwiązań, które będą zachęcały pracodawców i pracowników do pozostawania dłużej w zatrudnieniu. Realizację wielu działań utrudniła pandemia COVID-19. Część osób została zwolniona z pracy, niektórzy zdecydowali się przejść na emeryturę i nie kontynuować pracy w obawie o swoje zdrowie. W obliczu nowej rzeczywistości należy ponownie zbadać sytuację osób 50+ i ocenić możliwości zaktywizowania tej populacji.

Do osiągnięcia wyznaczonego celu przyczynią się działania przewidziane w projekcie:

  1. Przeprowadzenie badań empirycznych na grupie co najmniej 1500 respondentów w całej Polsce z uwzględnieniem grupy pracowników 50+ i pracodawców w mikro, małych, średnich i dużych zakładach pracy.
  2. Opracowanie ekspertyz na podstawie wyników badań empirycznych i analizy danych zastanych.
  3. Przygotowanie Księgi rekomendacji stanowiącej podsumowanie ekspertyz.
  4. Realizowanie działań upowszechniających i komunikacyjnych na temat wyników badań i rezultatów projektu.

Efektem projektu będzie opracowana i upowszechniona Księga rekomendacji nt. aktywności zawodowej pracowników 50+

Okres realizacji: od 2023-06-01 do2023-12-31

wartość projektu: 449 000,00 zł

wydatki kwalifikowalne: 449 000,00 zł

wartość unijnego dofinansowania: 435 530,00 zł  ( 97%)

Biuro projektu: siedziba Federacji Przedsiębiorców Polskich, 00-536 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 51,

(tel. 697 775 333, e-mail: biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl)

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy