search
menu menu_open

Powstały nowe rekomendacje dla polskiej opieki transplantologicznej

16 listopada 2023

Powstały nowe rekomendacje dla polskiej opieki transplantologicznej

 

Przedstawiciele decydentów, ekspertów klinicznych i środowiska pacjentów wspólnie opracowali zbiór rekomendacji dla polskiej transplantologii. Zdaniem autorów wdrożenie dziewięciu ramowych zaleceń może stanowić uzupełnienie i kierunkowe uszczegółowienie Narodowego Programu Transplantacyjnego (NPT), przyjętego w maju 2023 roku.

 

Rekomendacje zostały stworzone z inicjatywy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Pod koniec 2022 roku Federacja Przedsiębiorców Polskich postanowiła zapewnić przestrzeń do dialogu pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi stanem polskiej transplantologii. Opracowane jesienią 2023 roku rekomendacje powstały na bazie wniosków z drugiej edycji obrad okrągłego stołu, który został zorganizowany w czerwcu 2023 roku. Podczas spotkania kluczowi eksperci z obszaru transplantologii odnieśli się do zatwierdzonego przez Radę Ministrów w maju 2023 roku Narodowego Programu Transplantacyjnego (2023-2032). Zdaniem specjalistów idea stworzenia dokumentu strategicznego w obszarze transplantologii w Polsce była potrzebna i oczekiwana. Jednocześnie zwrócono uwagę, że istnieją obszary opieki transplantologicznej, w których wciąż niezbędne są zmiany i interwencje. Cieszymy się, że jako Federacja mogliśmy być inicjatorem i moderatorem obrad eksperckich i wspierać działania świadomościowe w obszarze wypracowanych zaleceń – mówi Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

W toku dyskusji i późniejszych konsultacji zespół ekspertów w składzie: Magdalena Kramska, Naczelnik Wydziału Transplantologii i Krwiolecznictwa w Departamencie Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, dr hab. Artur Kamiński, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, prof. dr hab. Roman Danielewicz, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień, Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, prof. dr hab. Lech Cierpka, Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, prof. dr hab. Alicja Chybicka, Senator, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji, poseł Patryk Wicher, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii, Jarosław Cyrynger, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca, Grzegorz Perzyński, prezes Fundacji Transplantacja LIVERstrong, opracował zbiór dziewięciu zaleceń, które mają stanowić uzupełnienie i kierunkowe uszczegółowienie Narodowego Programu Transplantacyjnego (NPT).

Specjaliści zaproponowali następujące działania i cele:

  1. Stałe doskonalenie jakości opieki transplantologicznej w Polsce
  2. Zwiększenie liczby przeszczepień narządów
  3. Rozwój sieci koordynatorów transplantacyjnych
  4. Zwiększenie aktywności donacyjnej szpitali identyfikujących i zgłaszających potencjalnych dawców
  5. Poprawę systemowej opieki psychologicznej nad biorcami i ich bliskimi
  6. Uwzględnienie w działaniach edukacyjnych: potencjalnych dawców, rodzin dawców i biorców, specjalistów oraz interesariuszy sytemu ochrony zdrowia
  7. Nowelizacja ustawy Prawo Transplantacyjne
  8. Urealnienie wycen procedur z obszaru transplantologii
  9. Zwiększanie liczby kadr medycznych zaangażowanych w proces transplantologiczny

– Rekomendacje dla polskiej opieki transplantologicznej zostały opracowane na podstawie wniosków z dyskusji po dwóch spotkaniach, w których uczestniczyli przedstawiciele kluczowych podmiotów i agend zaangażowanych w opiekę transplantologiczną w Polsce. Celem opracowania dokumentu było uzupełnienie i uszczegółowienie celów i zadań, jakie trzeba i warto postawić obecnie w zakresie transplantologii w naszym kraju. Eksperci biorący udział w dyskusjach i konsultacjach zgodzili się, że konieczne są aktualizacje i ułatwienia w dostępnie do procedur transplantologicznych, w tym administracyjnych. Wiele miejsca poświęcono konieczności zaplanowania i wdrożenia kampanii świadomościowych nakierowanych na szerzenie rzetelnej wiedzy o transplantologii i promujących dawstwo narządów. Pragnęlibyśmy, by rozmowy o dawstwie organów odbywały się w rodzinach w sposób naturalny. Wierzymy, że dzięki wsparciu mediów i zaangażowaniu wszystkich interesariuszy będzie w Polsce możliwe skuteczniejsze ratowania życia i zdrowia z wykorzystaniem odpowiednich procedur translacyjnych – mówi prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego kadencji 2021-2023.

Zdaniem specjalistów kluczowe dla polskiej transplantologii jest efektywne czerpanie ze sprawdzonych wzorców krajów takich jak: Holandia, Hiszpania, państwa nordyckie czy USA, gdzie transplantologia stoi na wysokim poziomie: świadomościowym, organizacyjnym, efektywnościowym, organizacyjnym, infrastrukturalnym, finansowanym i szkoleniowym.