search
menu menu_open

O zatrudnieniu osób z Ukrainy na seminarium FPP

17 listopada 2023

                                                 

 

 

Temat dialogu społecznego oraz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia uchodźców ukraińskich był przedmiotem seminarium zorganizowanego przez FPP dla pracodawców z Podkarpacia.

Seminarium odbyło się online 16 listopada 2023 r.

W trakcie seminarium kontynuowaliśmy naszą dyskusję z 29 czerwca br. w Rzeszowie, dotyczącą zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce oraz wymieniliśmy się doświadczeniami pracodawców w tym zakresie. Dodatkowo omówiliśmy rolę dialogu społecznego oraz rolę pracodawców w województwie podkarpackim, w tym kwestie związane w tworzeniem nowego związku regionalnego FPP na Podkarpaciu.

W trakcie spotkania Pani Marzena Pasternak z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawiła informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym obywateli Ukrainy w świetle obowiązujących przepisów. Z kolei Pani Katarzyna Kubis-Ciupińska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie omówiła sytuację pracowników z Ukrainy na podkarpackim rynku pracy, a Pan Damian Chaber zaprezentował projekty realizowane przez wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, których celem była pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dotyczyły one przede wszystkim organizacji szkoleń związanych z aktywizacją zawodową oraz kursów języka polskiego. Co ważne, w szkoleniach tych uczestniczyły przede wszystkim kobiety, którym w tym czasie zapewniono opiekę nad dziećmi.

Natomiast Pan Andrzej Burnat, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, przedstawił inicjatywy realizowane przez Urząd Miasta Rzeszowa na rzecz osób z Ukrainy. Zwrócił uwagę, że celem tych działań od początku była integracja, aby osoby te nie były wykluczone społecznie. Projekty były kierowane jednocześnie zarówno do Polaków, jak i Ukraińców po to, aby uniknąć napięć społecznych. Podkreślił, że w przyszłym roku w Rzeszowie zostanie uruchomione Międzynarodowe Centrum Integracji, którego celem będzie aktywizacja społeczno-zawodowa oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza.

W seminarium uczestniczyła także Pani Aliaksandra Zhailovich, Koordynatorka Centrum Integracyjnego Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Omówiła działania realizowane przez IOM wobec cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy oraz zakres współpracy z pracodawcami.

Podczas spotkania przedstawiciele pracodawców wymienili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi zatrudniania osób z Ukrainy. Zwrócili uwagę na wciąż duży problem jakim jest nauka języka polskiego, brak chęci do pracy poniżej kwalifikacji oraz zmienność obowiązujących regulacji prawnych.

Z kolei przedstawiciele związków regionalnych, uczestniczący w seminarium podzielili się swoimi opiniami w zakresie funkcjonowania dialogu społecznego oraz gremiów w ramach, których ten dialog się odbywa. Przedstawili również wyzwania, z jakimi się mierzą z uwagi na proces organizacji prac związku i jego formalną rejestrację, a także plany na przyszłość dotyczące głównej działalności.

 

Organizatorem spotkania była Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy