search
menu menu_open

Dyskusja o szansach i wyzwaniach dot. pracowników 50+ na webinarze FPP

5 grudnia 2023

Podczas webinaru FPP BAROMETR 50+, który odbył się 4 grudnia br., zaprezentowaliśmy wyniki badań BAROMETR 50+, tzn. badania aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii COVID-19.

Przy udziale ekspertów omówiliśmy szczegółowo wyniki naszych badań, w tym ocenę sytuacji pracowników, z uwzględnieniem ich sytuacji zawodowej, ekonomicznej oraz zagadnienie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji,  ale także aspektów zdrowotnych tej grupy wiekowej.

Ponadto podczas webinaru przedyskutowaliśmy szanse i wyzwania związane z zatrudnieniem pracowników 50+ oraz mocne i słabe strony tej grupy (zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców). Wskazywano na duże doświadczenie zawodowe tych osób, ale też niedobory w zakresie kompetencji cyfrowych, co znalazło swoje potwierdzenie w wynikach badań BAROMETRU 50+.

W webinarze oprócz pracodawców uczestniczyli także m.in. przedstawiciele urzędów pracy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i rekomendacjami odnośnie sytuacji osób powyżej 50 r. życia. Zwracali uwagę na trudności związane z aktywizacją zawodową tej grupy i potrzebą ich odpowiedniego motywowania do podjęcia pracy, ale także udziału w różnego rodzaju formach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. W dyskusji poruszono również temat mentoringu i potrzeby jego nie tylko popularyzacji, ale wprowadzenia regulacji prawnych i możliwości dofinansowania. Uczestnicy podkreślili, że zakres ochrony przedemerytalnej w szczególności w przypadku kobiet, ale i problemy związane z ochroną zdrowia osób starszych, stanowią bariery w dłuższej aktywności zawodowej.

Webinar był dedykowany dla województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Spotkał się on z dużym zainteresowaniem, albowiem wzięło w nim udział ok. 90 uczestników. Byli to pracownicy, pracodawcy, przedstawiciele związków regionalnych FPP, ale także reprezentanci instytucji publicznych, w tym np. MRiPS czy ZUS.  Co świadczy również o tym, że problematyka pracowników 50+ jest bardzo ważna i wymaga szerokiej debaty publicznej.

 

Webinar był pierwszym z cyklu webinarów organizowanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Celem projektu jest zbadanie oczekiwań pracodawców w kontekście zatrudnienia starszej kadry oraz potrzeb pracowników 50+ wobec zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID-19.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.