search
menu menu_open

Spotkanie online ws. BATOMETRU 50+

7 grudnia 2023

Problematyka osób 50+ na rynku pracy i wyzwania związane z dłuższą aktywnością zawodową były przedmiotem spotkania, jakie odbyło się 6 grudnia 2023 r. z inicjatywy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W spotkaniu oprócz pracodawców, uczestniczyli także decydenci: Pani Poseł Iwona Kozłowska i Pan Senator Adam Szejnfeld, a także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Pan Senator Adam Szejnfeld odniósł się do problematyki dotyczącej osób 50+ i potrzeby wprowadzenia niezbędnych działań wspierających dłuższą aktywność zawodową. Zwrócił uwagę na potencjał tej grupy i konieczność jego odpowiedniego wykorzystania, chociażby w ramach mentoringu. W jego ocenie warto wprowadzić zachęty i ułatwienia w zatrudnieniu osób starszych. Podniósł również kwestię ogólnych obciążeń, barier i kosztów związanych z prowadzeniem działalności, które w negatywny sposób odbijają się w szczególności na mikro i małych przedsiębiorcach. Z kolei Pani Poseł Iwona Kozłowska podkreśliła także potrzebę reformy systemu ochrony zdrowia i wprowadzenia odpowiednich rozwiązań w zakresie polityki senioralnej, ale też polityce dotyczącej zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy zwracali uwagę na problem niedoboru pracowników na rynku pracy i trudności w pozyskaniu odpowiednich kandydatów. Wyrazili nadzieję na zmiany w systemie edukacji, celem jego dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, a także na popularyzację kształcenia ustawicznego. Pracodawcy są też świadomi, że w obliczu kurczących się zasobów konieczne jest włączenie do rynku pracy osób wykluczonych, np. niepełnosprawnych i osób starszych czy długotrwale bezrobotnych.

Podczas spotkania Pani prof. Grażyna Spytek- Bandurska – ekspert FPP, omówiła wyniki badań BAROMETR 50+, czyli badania aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii COVID-19, przeprowadzone na grupie ponad 1200 respondentów będących pracownikami i 300 pracodawców. Porównała sytuację tej grupy przed i po pandemii. Przeanalizowała odpowiedzi udziale zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców w odniesieniu do sytuacji zawodowej, życiowej i zdrowotnej osób 50+.

Z kolei Pan Lech Antkowiak – ekspert rynku pracy, omówił informacje dotyczące osób 50+ w Polsce i innych państwach Europy. Następnie Pani Wioletta Żukowska-Czaplicka – ekspert FPP, przedstawiła zagadnienie dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników 50+. Z kolei Pan Piotr Wołejko – ekspert FPP, odniósł się do aspektów związanych ze zdrowiem tej grupy, również w kontekście pandemii. Na koniec Pani prof. Anna Wilmowska – ekspert CALPE zaprezentowała interesującą koncepcję modelu kompleksowej rehabilitacji.

W dyskusji padło wiele rekomendacji i propozycji legislacyjnych, dotyczących chociażby mentoringu, zakresu ochrony przedemerytalnej czy zmian w systemie ochrony zdrowia.

Spotkanie miało formę online i zostało zorganizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zbadanie oczekiwań pracodawców w kontekście zatrudnienia starszej kadry oraz potrzeb pracowników 50+ wobec zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID-19.