search
menu menu_open

Podsumowanie ostatniego webinaru BAROMETR 50+

20 grudnia 2023

18 grudnia br. odbył się ostatni z cyklu webinarów BATOMETR 50+, organizowanych przez FPP

Celem webinaru była prezentacja i omówienie wyników badań Barometru aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19, a także przedstawienie rozwiązań sprzyjających dłuższej aktywności zawodowej, ujętych w Księdze Rekomendacji.

Podczas webinaru Pani prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert FPP i kierownik projektu, szczegółowo zaprezentowała wyniki badań, zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców. Z udziałem ekspertów przedyskutowano poszczególne zagadnienia, dotyczące takich kwestii, jak: kompetencje i kwalifikacje pracowników 50+, korzyści i ryzyka związane z ich zatrudnieniem, aspekty zdrowotne starszych pracowników oraz problem dyskryminacji ze względu na wiek.

Przedstawiciele urzędów pracy aktywnie uczestniczyli w webinarze i przedstawili najważniejsze z ich punktu widzenia zagadnienia dotyczące osób 50+, w tym w szczególności barier związanych z podjęciem czy kontynuacją aktywności zawodowej. Zwracali uwagę na wciąż funkcjonujące stereotypy na rynku pracy, zarówno po stronie pracodawców, jak i samych pracowników. Podkreślili potrzebę odpowiedniej motywacji tych osób do rozwoju zawodowego, ale też edukacji pracodawców co do korzyści związanych z ich zatrudnieniem oraz wprowadzeniem polityki różnorodności. Wśród wskazywanych rekomendacji znalazły się zagadnienia dotyczące wykorzystania środków z KFS przez samozatrudnionych, pracy weekendowej osób 50+, ale też zmian w ustawie o promocji zatrudnienia, gwarantujących większą elastyczność urzędom pracy również w zakresie wsparcia osób w wieku poprodukcyjnym. W dyskusji poruszono aspekt ochrony przedemerytalnej, która działa na niekorzyść samych zatrudnionych, w szczególności kobiet, uniemożliwiając im podjęcie zatrudnienia, a także obecny wiek emerytalny, wymagający być może w przyszłości podwyższenia.

Webinar cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział przedstawiciele m.in. urzędów pracy, pracodawców, związków zawodowych, samorządów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Webinar był dedykowany dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Webinar był ostatnim z cyklu webinarów FPP BAROMETR 50+ i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników. Co świadczy o wadze i zasadności tego rodzaju wydarzeń, ale także potrzebie szerokiej debaty na temat sytuacji osób 50+ i konieczności ich dłuższej aktywności zawodowej.

Webinar został zorganizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Celem projektu jest zbadanie oczekiwań pracodawców w kontekście zatrudnienia starszej kadry oraz potrzeb pracowników 50+ wobec zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID-19.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.