search
menu menu_open

Wywiad z Grażyną Spytek-Bandurską w ramach projektu „Barometr 50+”

 

  1. Na czym polega dyskryminacja? Co to za zjawisko w miejscu pracy?

Dyskryminacja w zatrudnieniu polega na nierównym traktowaniu pracowników ze względu na pewne cechy tj. np. płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, wyznanie itp. Żadna z tych cech nie powinna być brana pod uwagę przy zatrudnianiu pracownika, przy ustalaniu warunków zatrudnienia, przy awansie, kierowaniu na szkolenia czy rozwiązywaniu umowy o pracę. W praktyce jednak pracodawcy czasem dopuszczają się takiej dyskryminacji i ponoszą różne konsekwencje. W momencie, gdy stwierdzona zostanie dyskryminacja, pracownik ma prawo do żądania odszkodowania.

Wyróżniamy dwa rodzaje dyskryminacji: bezpośrednią i pośrednią.

Ta ostatnia jest trudniejsza do wykazania.

Przejawem dyskryminacji jest również molestowanie, w tym molestowanie seksualne.

Należy podkreślić, iż w kodeksie pracy poświęcono rozdział dyskryminacji. Pracodawcy powinni znać zasady niedyskryminacji i stosować je w praktyce.

 

  1. Czy pracownicy 50+ byli dyskryminowani? Jakie są wyniki badań?

Czasem pracownicy starsi są dyskryminowani ze względu na wiek. Przyczyniają się do tego stereotypy. Panuje przekonanie, że pracownicy starsi są mniej wydajni, często chorują, nie znają nowych technologii, nie będą mieli dobrego kontaktu z młodszym zespołem itd. Nie są to jednak potwierdzone poglądy. Przeciwnie – pracownicy starsi są chętni do pracy, solidni, lojalni, chętnie podejmują wyzwania i uczą się nowych rzeczy, w tym IT i nowych technologii. Starsze pokolenie szanuje pracę a dyspozycyjność pozwala im na większe zaangażowanie.

W ramach badań, przeprowadzonych w projekcie, zjawisko dyskryminacji było marginalne.

Pracodawcy nie dyskryminowali pracowników starszych. Stosują zasady równościowe. Taki wynik badań może również być wynikiem doboru próby do badania. Mogła to być grupa świadoma problemu dyskryminacji. Tylko 3% badanych pracowników stwierdziła, że pracodawca podczas zwolnień mogli kierować się wiekiem.

  1. Jak można przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na wiek?

Pracodawcy powinni wprowadzać rozwiązania, które nie dopuszczą do zachowań dyskryminacyjnych.

Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek działać w sposób równościowy.

Bardzo ważne jest zwalczanie stereotypów.

Badania potwierdzają, że pracownicy starsi są bardzo dobrymi pracownikami. Zadaniem pracodawców jest aby rozpropagować dobrą opinię o grupie pracowników 50+.

Pracodawcy powinno również podnieść swoją świadomość na temat pracowników starszych, powinni zdobywać wiedzę na temat dyskryminacji.

W firmie powinny być wprowadzone procedury przeciwko zachowaniom dyskryminacyjnym. Ważną rolę odgrywają również kampanie informacyjne, uświadamiające na temat dyskryminacji oraz pracowników starszych.

Wszystkim, zarówno pracownikom jak i pracodawcom, powinno zależeć na dobrej atmosferze w miejscu pracy.

 

BENEFICJENT: Federacja Przedsiębiorców Polskich

Aleje Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa, NIP: 5223063721, REGON: 364506884

Projekt pt. „Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.”, POWER, Oś priorytetowa II. Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Umowa o dofinansowanie nr: POWR.02.20.00-00-0040/23-00