search
menu menu_open

Webinar Barometr 50+

13 grudnia 2023

11 grudnia br. odbył się webinar FPP poświęcony problematyce pracowników 50+

Podczas webinaru zaprezentowaliśmy wyniki badań Barometru 50+, czyli badania aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Omówiliśmy je zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu. Przedstawiliśmy główne wnioski z badania oraz szczegółowo przeanalizowaliśmy dane dotyczące sytuacji zawodowej i ekonomicznej pracowników 50+, ich kwalifikacji i kompetencji, kwestii związanych ze zdrowiem, korzyści i ryzyk przy zatrudnianiu tych osób oraz problemu dyskryminacji. Zagadnienia te były szeroko dyskutowane przy udziale ekspertów biorących udział w spotkaniu.

W trakcie webinaru uczestnicy przedstawiali swoje doświadczenia, w tym realizowane projekty dotyczące działań wspierających dłuższą aktywność zawodową osób 50+. Zwrócili uwagę na niedobory kompetencyjne w tej grupie i potrzebę intensyfikacji działań zmierzających do ich uzupełnienia i podniesienia, zwłaszcza tych cyfrowych, dostosowujących do współczesnych realiów. Wskazywali na trudną sytuację osób, które pełnią role opiekuńcze dla swoich rodziców czy innych osób zależnych, w tym niepełnosprawnych, co uniemożliwia im podjęcie aktywności zawodowej. Podkreślono potrzebę wsparcia w tym aspekcie ze strony państwa poprzez kompleksowe działania z zakresu polityki socjalnej i senioralnej. Ze strony uczestników webinaru padały również opinie dotyczące stereotypowego podejścia ze strony pracodawców do pracowników 50+. Niemniej jednak zaznaczali oni, że w tej kwestii wiele się zmienia, a spotkania takie jak webinar FPP przełamują bariery i uświadamiają pracodawców co do zalet i korzyści zawiązanych z zatrudnieniem osób starszych.

Podczas webinaru dyskutowano również na temat rekomendacji legislacyjnych i pozalegislacyjnych, których celem jest dłuższa aktywność zawodowa osób 50+. Wskazywano tu na problem zbyt sztywnej ochrony przedemerytalnej, potrzeby większej elastyczności przy aktywizacji i zatrudnieniu tych osób, a także odpowiednim ich motywowaniu do dalszego rozwoju.

Webinar był dedykowany dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i śląskiego.

Webinar cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział przedstawiciele m.in. urzędów pracy, pracodawców, samorządów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Webinar był trzecim z cyklu webinarów organizowanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Celem projektu jest zbadanie oczekiwań pracodawców w kontekście zatrudnienia starszej kadry oraz potrzeb pracowników 50+ wobec zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID-19.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.