search
menu menu_open

Geneza i konsekwencje stosowania umów zleceń w Polsce w latach 2008-2017

Pobierz PDFdownload

Streszczenie:

Obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja w treści art. 22 wprowadza zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej, przewidując, że ograniczenie wolności  działalności gospodarczej możliwe jest tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Państwo Polskie popiera podejmowanie aktywności gospodarczej bez  względu na jej formę oraz kwestie własnościowe, regulując jednocześnie przepisami rangi ustawowej zasady prowadzenia tej działalności.

Funkcjonując w ramach obowiązującego systemu prawnego przedsiębiorca w Polsce samodzielnie organizuje swoją działalność gospodarczą, która ma na celu przede wszystkim osiągnięcie zysku. To przedsiębiorca używając narzędzi i form funkcjonowania określonych przez prawodawcę podejmuje decyzje np. w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej czy też sposobu zatrudniania współpracowników.

Podejmowanie aktywności gospodarczej przez przedsiębiorcę opiera się też na zasadzie ryzyka. To jest z jednej strony jest on beneficjentem osiąganego zysku, ale jednocześnie przyjmuje na siebie osobiście i to bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzi swoją aktywność gospodarczą wszelkie konsekwencje prowadzonej działalności, w tym w zakresie na przykład danin publicznych – płacąc podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne. Wreszcie przedsiębiorca działa w warunkach gry rynkowej, gdzie uzależniony jest od wielu zmiennych, w tym w dużej mierze od treści stanowionego prawa oraz od faktycznych decyzji podejmowanych przez różne emanacje Państwa Polskiego.

Uzasadnionym oczekiwaniem przedsiębiorcy jest, aby Państwo Polskie swoimi działaniami wspierało jego aktywność, nie zaś zmiennymi interpretacjami czy niestabilnym prawem wprowadzało brak pewności działania. Pewność funkcjonowania w określonych prawem ramach powinna być fundamentem dobrych relacji władz i przedsiębiorców, jednak doświadczenia poprzednich lat wskazują, że stabilność działania była na niedostatecznym poziomie.