search
menu menu_open

Siedem rekomendacji na rzecz dobrego prawa

Autor: Grzegorz Lang

Pobierz PDFdownload

Streszczenie:

 • niepewność i niestabilność prawa to największa bariera rozwoju gospodarczego
 • jakość prawa ma podstawowe znaczenie dla skuteczności realizacji polityk publicznych
 • interwencja legislacyjna powinna być ostatecznością
 • należy przyjąć uporządkowany sposób decydowania, czy podejmować interwencję legislacyjną, który jest wyczerpująco odzwierciedlony w dokumencie poprzedzającym podjęcie prac legislacyjnych
 • proces legislacyjny powinien obejmować szczegółowe i – w miarę możliwości – ustandaryzowane metody oceny projektowanych rozwiązań
 • tzw. projekty pilne powinny zawsze mieć ograniczony czas obowiązywania
 • należy wprowadzić obowiązek szczegółowego uzasadniania poprawek zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego w parlamencie i aktualizowania uzasadnień
 • należy wprowadzić programy przeglądów prawa w uchwałach Rady Ministrów
 • nowelizacje powinny być kumulowane w cyklach rocznych
 • nowelizacje nie powinny być przeprowadzane bez przeprowadzenia przeglądu wcześniej przyjętych przepisów (z wyjątkiem epizodycznych pilnych przepisów)
 • koordynator OSR powinien mieć silniejszą pozycję
 • powołać niepolityczne, niezależne ciało oceniające OSR-y przygotowywane przez projektodawców aktów prawnych
 • konsultacje powinny być warunkiem legalności aktu prawnego, bez względu na podmiot występujący z inicjatywą ustawodawczą
 • docelowo powinno być jedno źródło urzędowe o aktach prawnych łączące wszystkie funkcje ułatwiające przeszukiwanie i aktualizację wiedzy o prawie