search
menu menu_open

Stanowisko FPP do projektu ustawy o sporach zbiorowych

Autor: Grażyna Spytek-Bandurska

Federacja Przedsiębiorców Polskich wyraża pozytywne stanowisko co do kierunku przedłożonych w projekcie rozwiązań, ponieważ zmierzają one do stworzenia przejrzystych i łatwiejszych w stosowaniu procedur rozstrzygania sporów zbiorowych w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Jednak wiele zapisów nadal budzi wątpliwości. Uwagi pracodawców zgłaszane do poprzedniej wersji projektu nie zostały uwzględnione co oznacza, że strony będą w praktyce niezadowolone z nowych uregulowań, które powinny odpowiadać wyzwaniom współczesności i potrzebom zbiorowych stosunków pracy dostosowanych do zmienionej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Wprowadzone są też nowe pojęcia i instytucje, które mogą generować konflikty.

Uwagi FPP dotyczą w szczególności:

  1. definicji „pracodawcy dominującego”;
  2. nowej definicji „sporu zbiorowego”;
  3. strajku i referendum strajkowego;
  4. możliwości prowadzenia akcji protestacyjnej;
  5. przekazywania adresów e-mail pracowników;
  6. strajku solidarnościowego;
  7. mediatorów;
  8. braku sądowej kontroli legalności głosowania w sprawie ogłoszenia strajku;
  9. terminu zaspokojenia żądań zgłoszonych w trakcie rokowań.