search
menu menu_open

Uwagi do projektu Krajowego Programu Reform 2023/2024

Federacja Przedsiębiorców Polskich przekazała Ministerstwu Rozwoju i Technologii uwagi do projektu Krajowego Programu Reform 2023/2024 (KPR), który został skierowany do konsultacji w ramach Zespołu ds. Semestru Europejskiego. KPR stanowi istotny element koordynacji polityk gospodarczych UE. Zatwierdzony przez Radę Ministrów dokument powinien zostać przesłany do Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Główne uwagi FPP dotyczą:

  1. Przedłużających się prac nad realizacją zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących poprawy jakości stanowienia prawa i wzmocnienia roli partnerów społecznych w tym procesie – Rząd RP zobowiązał się do wdrożenia odpowiednich zmian prawnych w regulaminach Sejmu, Senatu oraz pracy Rady Ministrów, jednak do tej pory się z tych zobowiązań nie wywiązał.
  2. Konieczności bardziej ambitnego podejścia do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, niż zaproponowano w projekcie KPR. Obecny kryzys energetyczny pokazał, że przywiązanie do węgla i wielkich jednostek wytwórczych opartych o węgiel, przy licznych blokadach nałożonych na rozwój mocy OZE, prowadzi do wysokich cen, potrzeby wprowadzenia kosztownych systemów osłonowych dla społeczeństwa oraz wsparcia dla biznesu.
  3. Potrzeby zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.
  4. Podkreślenia, iż zapewnienie bezpieczeństwa lekowego kraju powinno opierać się zarówno o lokalny potencjał produkcyjny, jak też na stworzeniu atrakcyjnego otoczenia regulacyjnego dla inwestorów zagranicznych, w tym producentów leków oryginalnych.
  5. Podkreślenia tego, iż realizacja celu „Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy” będzie niemożliwa do realizacji we wskazanym terminie. Projektowana ustawa o aktywności zawodowej jest jeszcze na etapie konsultacji społecznych i opiniowania i bynajmniej nie weszła w życie na przełomie 2022/2023