Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

25 lipca 2017
FPP: Równe traktowanie wykonawców kluczowe dla prawidłowego przeprowadzania przetargów
Naruszanie zasady uczciwej konkurencji problemem na rynku zamówień publicznych

Wzorcowe postępowanie przetargowe musi uwzględniać interesy wszystkich stron – podstawą do zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia publicznego jest równe traktowanie podmiotów. Niedopuszczalne są sytuacje, w których składanie oferty w przetargu wiąże się z nieracjonalnie wysokim ryzykiem, a postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dowolnie kształtowane, w oderwaniu od celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych. Regulacje zawarte w nowelizacji Prawa zamówień publicznych miały poprawić sytuację przedsiębiorców i zabezpieczyć im swobodne warunki do rozwoju działalności, jednak jak pokazuje raport FPP „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia”, nadal istnieją liczne zagrożenia płynące z udziału w przetargach.

więcej  arrow

Media o FPP

25 lipca 2017
Inwestycje.pl
Równe traktowanie wykonawców kluczowe dla prawidłowego przeprowadzania przetargów

Naruszanie zasady uczciwej konkurencji problemem na rynku zamówień publicznych. Wzorcowe postępowanie przetargowe musi uwzględniać interesy wszystkich stron – podstawą do zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia publicznego jest równe traktowanie podmiotów. Niedopuszczalne są sytuacje, w których składanie oferty w przetargu wiąże się z nieracjonalnie wysokim ryzykiem, a postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dowolnie kształtowane, w oderwaniu od celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych.

więcej  arrow

 

  ogólny / DEBATA_ZAGRANICZNE_INWWESTYCJE___JAK_STYMULOWAĆ_WZROST_GOSPODARCZY.jpg
   
ogólny / polski_kongres_zamawiających_baner.jpg
   
 Konferencja